โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวธิติมา บุพโต

ประเภทบัณฑิต

หลักสูตร MS22-2 คณะวิทยาการจัดการ

เรื่อง ติดตามการผลิตผลิตภัณฑ์ และลงพื้นที่เก็บข้อมูลพลเมืองคุณภาพ ECT WEEK

           ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนภายใน ตำบลสำโรงใหม่ ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งภายในอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ลงพื้นที่สำรวจและค้นหาผลิตภัณฑ์ภายในตำบลสำโรงใหม่ จึงได้ผลสรุปว่าทางทีมงานได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปพัฒนาและต่อยอดได้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากต้นกกบ้านสันติสุข หมู่ 14 การท่อผ้าลายขิตบ้านบ่อโพธิ์ หมู่ 6 และผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากซองกาแฟบ้านโคกไม้แดง หมู่ 12 ในช่วงเดือนสิงหาคม จะเป็นช่วงที่ทางทีมงานได้มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์เดิมได้ปรับเปลี่ยนให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์จากต้นกกได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นมู่ลี่ของต้นกกเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ส่วนผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากซองกาแฟได้มีการปรับเปลี่ยนรูปทรงให้ทันสมัยและเพิ่มซองกาแฟที่มีลวดลายที่หลากหมายมากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ตามจุดประสงค์ของโครงการ และช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของโครงการทางทีมงานได้มีการออกติดตามการผลิตของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์เพื่อให้สำเร็จลุล่วง พร้อมจำหน่ายและเป็นต้นแบบในการผลิตต่อไป ทางทีมงานได้มีการโปรโมทสินค้าทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook , Tiktok  และมีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์ไปออกบูธจัดจำหน่ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในช่วงงานการซ้อมรับปริญญา

         

ช่วงต้นเดือนกันยายนทางทีมงานได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพลเมืองคุณภาพ ECT WEEK ได้ร่วมกับกศน. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตย การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลนั้นก็คือคณะกรรมการศส.ปชต.ปัญหาอุปสรรคในการลงพื้นที่ สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยมีฝนตกตลอดของการลงพื้นที่ มีผลทำให้มีความยากลำบากในการเดินทาง ประชาชนบางส่วนภายในชุมชนยังไม่ทราบและไม่เข้าใจในบทบาทการทำงานของ ศส.ปชต