การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีดกริชและมีดสนาก

ข้าพเจ้านางสาวนภัสนันท์  ลาศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) MS 23-2 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

การลงพื้นที่

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนด้านสภาพแวดล้อม ด้านภูมิทัศน์ต่างๆในชุมชน จึงมีการปรึกษาหารือร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชน ทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานทำให้ได้ทราบข้อมูลในด้านต่างๆของพื้นที่ชุมชน รวมถึงความต้องการและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนให้มีความน่าสนใจ ที่จะสามารถช่วยยกระดับชุมชนให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น โดยที่ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับกรรมการ ศส.ปชต.ในการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต.รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งสอบถามถึงผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการ สอบถามเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่มีความสอดคล้องกับประชาธิปไตยและสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมถึงการปรึกษาหารือและระดมความคิดร่วมกันกับ ศส.ปชต.เพื่อวางแผนในการพัฒนาชุมชนต่อไป

ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างผลิตภัณฑ์มีดกริชและมีดสนากเพื่อวางจำหน่ายตามซุ้มผลิตภัณฑ์ชุมชนในงานรับปริญญาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งภายในงานมีซุ้มผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบลมากถึง 152 ซุ้ม 152 ตำบลด้วยกัน มีการจัดหน่ายจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เยอะแยะมากมายแตกต่างกันออกไป รวมไปถึงซุ้มของ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีการจัดจำหน่ายมีดกริชและมีดสนากพร้อมกรอบรูปและกล่องที่มีความสวยงาม อีกทั้งยังจัดจำหน่ายในเพจ Facebook และ ใน Shopee อีกด้วย

     

สรุปการลงพื้นที่

การลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเห็นได้ว่านอกจากการทำมีดกริชและมีดสนากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านช่วงว่างเว้นจากการทำนาแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาการตีเหล็กของบรรพบุรุษ ซึ่งหากไม่อนุรักษ์ไว้ก็อาจจะเลือนหายไปตามกาลเวลา มีดสนากและมีดกริชนอกจากจะสร้างรายได้เสริมช่วงว่างเว้นจากการทำนาแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงไว้อีกด้วย