ข้าพเจ้านางสาวอรุณรัตน์ การกระสัง ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ประเภทประชาชน ประจำตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลTCD,จัดกิจกรรม ECT WEEK และการจัดบูธขายสินค้า โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานดังนี้

วันที่ 1 กันยายน 2565 ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเมืองไผ่ ได้ลงพื้นที่จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้าได้แก่ เชือกกล้วย ไปมอบให้แก่ชาวบ้าน บ้านสก๊วนหมู่ที่10 และควบคุมดูแลกระบวนการผลิตสินค้าออกแบบแพ็คเกจบรรจุภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้และจัดทำช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม ShoppeeและFacebook

ในระหว่างการปฏิบัติงานเดือนกันยายน ทีมงาน U2T ประจำตำบลเมืองไผ่ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล TCD โดยมีการเก็บข้อมูลลงใน Application U2T ซึ่งมีข้อมูลในการสำรวจทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่ 1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด  2.แหล่งท่องเที่ยว 3.ที่พัก/โรงแรม 4.ร้านอาหารในท้องถิ่น 5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6. เกษตรกรในท้องถิ่น 7.พืชในท้องถิ่น 8.สัตว์ในท้องถิ่น 9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น เพื่อให้ครบจำนวน 500 ข้อมูล ตามเป้าหมายโครงการ

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 นางจีรา เจริญรัมย์ กรรมการ ศส.ปชต. ประสานงานให้ข้อมูล การลงพื้นที่ของบัณฑิตและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ U2T เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองเรื่องใกล้ตัว วิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ผู้แทนที่พึงประสงค์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ จาก Application CIVIC EDUCATION บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน แล้วทำแบบทดสอบ และได้รับใบ Certificate

วันที่ 14-18 กันยายน 2565 ทีมงานประจำตำบลเมืองไผ่ได้จัดบูธเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้แก่ Kam-Flakes และ สายใย กระเป๋าสานจากเชือกกล้วย ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เวลา 9.00-18.00 นาฬิกา