ข้าพเจ้า นางสาวนุชราภรณ์ ฤทธิ์ไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

วันที่ 21-22 กรกฏาคม 2565 ผู้ปฏิบัติงานตำบลไทยเจริญได้ลงพื้นที่ ช่วยกันล้างกาวไหมและย้อมสีไหมอีรี่ให้มีสีที่เราต้องการ คือ ย้อมสีเหลือง และสีม่วง เพื่อที่จะทำปกแฟ้มรายงานทำจากผ้าไหม เมื่อย้อมสีแล้วก็ต้องรอให้แห้งสนิมก่อน ส่วนกก ก็ย้อมสีเหลืองและสีม่วง เพื่อที่จะทำเป็นกระเป๋าล้อลากจากต้นกก ผู้ปฏิบัติงานช่วยกันทำจนแล้วเสร็จ เพื่อรอการทำขั้นตอนต่อไป

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ติดตามการดำเนินการและถ่ายภาพทอผ้าไหมและทอเสื่อ เพื่อรอการขึ้นรูปแฟ้มรายงานจากปกผ้าไหม และกระเป๋าล้อลากจากเสื่อ เวลา 13.00 น. ผู้ปฏิบัติงานทีมตำบลไทยเจริญและตัวแทนชาวบ้านตำบลไทยเจริญ ได้เข้าร่วมการฝึกแปรสบู่ แชมพู จากใยไหม โดยมีคณะอาจารย์จากศูนย์หม่อนไหมจังหวัดสระแก้วมาช่วยฝึกสอนให้ความรู้ สามารถนำไปต่อยอดการมีรายได้ของชาวบ้านเป็นอย่างดี

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ผู้ปฏิบัติงานทีมตำบลไทยเจริญ ลงพื้นที่ไปพบครูกศน. ตำบลไทยเจริญเพื่อเข้าไปพูดคุย ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการลงพื้นที่เข้าไปสอบถามชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เยอะที่สุด หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติงานก็ลงไปสำรวจข้อมูลปฏิบัติงานในสัปดาห์ ECT WEEK สอบถามข้อมูลชาวบ้านนตามใบงานที่มีทั้งหมด เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วก็ส่งแบบรายงานสรุปผลการลงพื้นที่ให้กับกรรมการและเลขานุการ ศส.ปชต.

วันที่ 15- 18กันยายน 2565 ผู้ปฏิบัติงานได้นำสินค้าที่ขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วนำไปจัดจำหน่ายภายในกิจกรรม มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ U2T for BCG ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ มีแฟ้มกล่าวรายงานปกทำจากผ้าไหม และกระเป๋าล้อลากจากเสื่อ

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้เรียนรู้ศึกษาการวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ และการทำช่องทางการขายออนไลน์ให้กับชุมชน เพื่อจะให้ชุมชนมีรายได้มากยิ่งขึ้น