ข้าพเจ้า นายองอาจ นะเรรัมย์ ประเภท ประชาชน ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย   จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร MS15-2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG and Regional Development) 

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายนนั้น ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการลงพื้นที่ ที่ กศน.ตำบลป่าชัน และศาลากลางหมู่บ้านตำบลป่าชัน ในวันที่ 7 กันยายน 2565 เพื่อปฏิบัติภารกิจ “ECT Week” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยการเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในพื้นที่ตำบลป่าชันและพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต.

            การลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD   

วันที่10 กันยายน 2565 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ทาง Google Meet พร้อมกับทีมงานในกลุ่ม โดยมีอาจารย์หัวหน้าโครงการ ได้ประชุมเกี่ยวกับงานในเดือนกันยายนและได้รับมอบหมายหน้าที่ให้กับสมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบ

วันที่14 กันยายน2565 เตรียมจัดสถานที่จัดบูธ

วันที่15-18 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรม “ชม ชิม ช้อป แชร์”ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการU2T for BCG

                     บรรยากาศในงาน

ผลิตภัณฑ์ประจำตำบลป่าชัน