ข้าพเจ้า นางสาวพัชริดา ฤทธิ์ธวัช เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทประชาชน ประจำตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายนดังนี้

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ได้ลงพื้นที่พิชิตภารกิจ ECT WEEK การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการสร้างพลเมืองคุณภาพ กิจกรรม:รู้จักคน รู้จักพื้นที่ร่วมกับกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต) ในเขตพื้นที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 14 กันยายน 2565 ได้มาจัดเตรียมสถานที่ในการจัดบูธงาน U2T ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

วันที่ 15-18 กันยายน 2565ได้เข้าร่วมจัดบูธงานโดยนำผลิตภัณฑ์ประจำตำลบลไทยเจริญมาจัดจำหน่ายภายในงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์