ข้าพเจ้า นางสาวภัทรทิยา พาณิชยชัย  ประเภทประชาชน  ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลชุมแสง  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด  ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบล วันที่ 6-9 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ECT WEEK

  1. บทบาทหน้าที่ของศส. ปชต
  2. วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับประชาธิปไตย
  3. ผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการ
  4. การดำเนินชีวิตที่สอดคล้องการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณประทาน ศส.ปชต.ทีมงานครู กศน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ ชาวบ้านในตำบลชุมแสง  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์   ที่ท่านมีความยินดีอย่างยิ่ง อำนวยความสะดวกและพร้อมที่จะให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ข้าพเจ้าและสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลตำบลชุมแสง  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ร่วมจัดบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลชุมแสง  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์   ในงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบลภายใต้โครงการU2T for BCG