ข้าพเจ้านางสาวพิมพ์นิภา คิดกล้า ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประชาชนทั่วไป)

บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2565

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม 2565
เวลา 10:00 น. ข้าพเจ้า ผู้ปฏิบัติงานทุกคน คณะอาจารย์ผู้ดูแล รวมไปถึงชาวตำบลชุมแสงทั้งหมด 13 ท่าน ได้ทำการนัดอบรมเพื่อเรียนรู้วิธีการทำขนมข้าวอบกรอบธัญพืชเพื่อสุขภาพ ณ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรอาจารย์ นักศึกษากลุ่มคหะกรรมเป็นผู้ให้ความรุ้และร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนเรียนรู่วิธีการทำขนมข้าพองอบกรอบธัญพืช เพื่อนนำความรู้กลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน

 

วันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 9 กันยายน 2565
เวลา 10:00 น. ได้มีการทำกิจกรรม ETC WEEK เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพ กิจกรรม รู้จักคน รู้จักพื้นที่ ร่วมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) โดยในการดำเนินกิจกรรมข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้เข้าไปพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำิเนินงานของ ศส.ปชต. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน และการส่งเสริมหมู่บ้าน ชุมชนประชาธิปไตอย่างไร และนอกจากนี้ก็ยังได้เข้าไปพูดคุยกับสมาชิกหรือกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล (กก.ศส.ปชต.) ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชนตำบลชุมแสง เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย การประชาสัมพนธ์และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้าง

วันที่ 14 กันยายน 2565
เวลา 10:00 น. ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อจัดบูทขายขผลิตภัณฑ์ประจำตำบลในวันซ้อมรับปริญญา โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ เตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อจะนำมาขาย รวมไปถึงวางแผนการขาย การตั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้

วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 18 กันยายน 2565
ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าประจำตำบลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยตำบลชุมแสงได้มีการจำหน่ายข้าวพองอบกรอบธัญพืชซึ่งมีทั้งไร้แบบน้ำตาลสำหรับคนรักสุขภาพ แบบมีน้ำตาลสำหรับคนชอบทานรสหวาน และแบบธัญพืช ลูกค้าหลายท่านที่ซื้อทานเอ่ยปากชมว่าอร่อย ทานง่าย ติดใจและกลับมาซื้อซ้ำ โดยจัดจำหน่ายในราคาที่ไม่สูง ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยสามารถจับต้องเข้าถึงได้ นอกจากข้าวพองแล้วยังมีผ้าคลุมเก้าอี้หรือโซฟา ที่ทำจากผ้าไหมของกลุ่มสตรีนั่นเอง ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับขนาดและการตัดเย็บ