ข้าพเจ้า นางสาวพรชิตา พันธ์พงษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน เราได้มีการลงพื้นที่ย้อมเส้นไหมและกกไหลเพื่อที่จะเอาไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้เป็นกระเป๋าเดินทาง และแฟ้มจากผ้าไหม และได้มีการลงพื้นที่ไปที่ศูนย์ กศน เพื่อที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย และในวันที่14-18เราได้มีการนำเอาสินค้ามาจัดวางที่บูธ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์