บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2565
ข้าพเจ้านายพงศกร คิดกล้า ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ของตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตำบลชุมแสง

ในการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2565  ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลพร้อมคณะอาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้มีการปฏฺบัติงานดังต่อไปนี้คือในช่วงต้นเดือนได้มีการลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจข้อมูลและเก็บข้อมูล TCD ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ย้ายหรือกลับมาอยู่บ้านจากสถานะการณ์โควิด การสำรวจพืชท้องถิ่นในชุมชน สัตว์ในท้องถิ่น เกษตรการในท้องถิ่น แหล่งน้ำในชุมชน ร้านอาหารในชุมชน เป็นต้น โดยในการสำรวจครั้งนี้ทำให้ได้เห็นว่าในชุมชนมีอะไรที่เป็นจุดเด่นและไม่เหมือนที่อื่น เช่นพืชบางชนิด หรืออาหารประจำถิ่น เป็นต้น 

ต่อมาในช่วงวันที่ 5 กันยายนถึงวันที่ 9 กันยายน ซึ่งเป็นสัปดาห์ ETC WEEK ที่ทุกตำบลต้องทำกิจกรรมคือ ได้มีการทำกิจกรรม ETC WEEK เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพ กิจกรรม รู้จักคน รู้จักพื้นที่ ร่วมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) โดยในการดำเนินกิจกรรมข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้เข้าไปพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำิเนินงานของ ศส.ปชต. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน และการส่งเสริมหมู่บ้าน ชุมชนประชาธิปไตอย่างไร และนอกจากนี้ก็ยังได้เข้าไปพูดคุยกับสมาชิกหรือกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล (กก.ศส.ปชต.) ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชนตำบลชุมแสง เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย การประชาสัมพนธ์และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้าง มีการเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองเรื่องใกล้ตัวอย่างไรบ้าง และสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันของชาวบ้านเป็นอย่างไรบ้าง

วันที่ 14 กันยายน ถึงวันที่ 18 กันยายน ข้าพเจ้าและทีมงานประจำตำบลศรีภูมิได้จัดบูธเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและ ″ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญ ” ชม ชิม ช้อป แชร์” ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล โดยสินค้าที่ตำบลศรีภูมิได้จัดจำหน่ายสินค้าคือ มีดกริดและมีดสนาก ที่มีลวดลายมีความเป็นเอกลักษณ์ และมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามน่าดึงดูดใจ