โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

MS10-2 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

กระผมนายธชกาญจน์ อินทรสังข์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  (U2T For BCG) MS10-2 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

กระผมได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมสมาชิกกลุ่ม ในเดือน กันยายน 2565 ณ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีลำดับเหตุการณ์ดังนี้

 

13/08/65 ประชุมสมาชิกลุ่ม เรื่องการลงพื้นที่อบรมการทำไข่เค็มและไข่เค็มพอกสมุนไพรให้แก่ผู้ที่สนใจ

 

 

 

 

 

15/08/65 จัดสถานที่เพื่อการอบรมการทำไข่เค็มและไข่เค็มพอกสมุนไพรให้แก่ผู้ที่สนใจ

16/08/65 ลงพื้นที่อบรมการทำไข่เค็มและไข่เค็มพอกสมุนไพรให้แก่ผู้ที่สนใจ

 

 

 

 

21/08/65 ประชุมสมาชิกลุ่ม เรื่องบรรจุภัณฑ์และโลโก้ผลิตภัณฑ์

 

 

 

 

 

24/08/65 ประชุมสมาชิกลุ่ม เรื่องการลงพื้นที่อบรมการทำกัมมี่ฟรุตเจลลี่ให้แก่ผู้ที่สนใจ

 

 

 

 

 

28/08/65 จัดสถานที่เพื่อการอบรมการทำกัมมี่ฟรุตเจลลี่สาวหลงให้แก่ผู้ที่สนใจ

 

 

 

 

29/08/65 ลงพื้นที่อบรมการกัมมี่ฟรุตเจลลี่สาวหลงให้แก่ผู้ที่สนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 9 /09/65 ปฏิบัติในพื้นที่ ECT WEEK เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 /09/65 สมาชิกได้เตรียมวัตถุดิบเพื่อทำไข่สาวหลงและกัมมี่ฟรุตเจลลี่สาวหลง

11 /09/65 ผลิตไข่สาวหลงและกัมมี่ฟรุตเจลลี่วสงหลงเพื่อจำหน่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

12/09/65 อบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใจ้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace)

 

 

 

 

14 – 18/09/65 ออกงานรับปริญญาที่ มรภ.บร. เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์