ข้าพเจ้านายทัตเทพ ก่อแก้ว ประเภทประชาชน ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะกล่าวบทความการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ดังต่อไปนี้

บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2565

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม ข้าพเจ้า คณะอาจารย์ผู้ดูแล ผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมไปถึงชาวตำบลชุมแสงทั้งหมด 13 ท่าน ได้ทำการนัดอบรมเพื่อเรียนรู้วิธีการทำขนมข้าวอบกรอบธัญพืชเพื่อสุขภาพ ณ วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์  โดยมีวิทยากรอาจารย์ นักศึกษากลุ่มคหะกรรมเป็นผู้ให้ความรุ้และร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ  การชั่งตวงวัตถุดิบ วิธีการนึ่งข้าวเหนียวให้มีความนุ่มพอดี และขั้นตอนการทำข้าวอบกรอบ ตลอดจนเสร็จสิ้นกระบวนการ เพื่อที่ชาวบ้านผู้เข้าร่วมอบอรมสามารถนำกลับไปทำได้ด้วยตนเอง และประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้้เพื่อนำกลับที่สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่มีความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามมีความน่าสนใจกับตลาดในปัจจุบัน

  วันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 9 กันยายน ได้มีการทำกิจกรรม ETC WEEK เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพ กิจกรรม รู้จักคน รู้จักพื้นที่ ร่วมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) โดยในการดำเนินกิจกรรมข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้เข้าไปพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำิเนินงานของ ศส.ปชต. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน และการส่งเสริมหมู่บ้าน ชุมชนประชาธิปไตอย่างไร และนอกจากนี้ก็ยังได้เข้าไปพูดคุยกับสมาชิกหรือกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล (กก.ศส.ปชต.) ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชนตำบลชุมแสง เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย การประชาสัมพนธ์และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้าง

วันที่ 14 กันยายน ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อจัดบูทขายขผลิตภัณฑ์ประจำตำบลในวันซ้อมรับปริญญา โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ เตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อจะนำมาขายโดยตำบลชุมแสงได้มีการจำหน่ายข้าวพองอบกรอบธัญพืชซึ่งมีทั้งไร้น้ำตาลสำหรับคนรักสุขภาพ แบบมีน้ำตาลสำหรับคนชอบทายรสหวาน และแบบธัญพืช โดยจัดจำหน่ายในราคาที่ไม่สูง ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยสามารถจับต้องเข้าถึงได้ นอกจากข้าวพองแล้วยังมีผ้าคลุมเก้าอี้หรือโซฟา ที่ทำจากผ้าไหมของกลุ่มสตรีนั่นเอง ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับขนาดและการตัดเย็บ

วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 18 กันยายน ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าประจำตำบลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสินค้าที่ตำบลชุมแสงจัดจำหน่ายคือข้าวพอง ข้าวอบกรอบธัญพืชเพื่อสุขภาพที่ไม่ได้ใช้น้ำมันแต่เป็นการอบแทน และสินค้าอีกอย่างหนึ่งคือผู้คลุมโซฟาที่ตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และสินค้าที่ได้นำไปวางจำหน่ายได้มีการตอบรับเป็นอย่างดีมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอยู่เรื่อยๆเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ ราคาไม่แพง และได้รับคำชมจากลูกค้าว่าอร่อยอีกด้วย