บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2565
ข้าพเจ้านายอุดม อะนะรัมย์ ผู้จ้างงานประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ของตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตำบลศรีภูมิ

วันที่ 3 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานครู กศน. ตำบลศรีภูมิ และคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลศรีภูมิ (ศส.ปชต.)

วันที่ 5 กันยายน 2565 ทีมงาน U2T หรือผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลศรีภูมิได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและลงพื้นที่ร่วมกัน กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลศรีภูมิ (ศส.ปชต.) ประจำตำบลศรีภูมิ โดยมีอาจารย์สายสมร ไชยศรี (เลขานุการ) ประจำศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลศรีภูมิ (ศส.ปชต.) เป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและทำแบบสอบถามเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับหารส่งเสริมและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย และยังส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองที่เป็นเรื่องใกล้ตัว วิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัน 14 กันยายน 2565  ทีมงานหรือผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลศรีภูมิ ได้มีการจัดเตรียมสินค้าและสถานที่ เพื่อที่จะออกบูธจำหน่ายสินค้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ได้มีการเปิดบูธเพื่อแสดงสินค้าและเปิดขายสินค้าที่ระลึกประจำตำบลในโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญ “ชม ชิม ช้อป แชร์” ในงาน U2T for BCG BRU FAIR มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เลือกซื้อและชมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ที่บริเวณหน้าอาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.