โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด BCG (U2T for BCG) ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวชนัญชิดา จะริบรัมย์

ประเภท : ประชาชน

ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมวางแผนการจัดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ สเปรย์ปรับอากาศสมุนไพร

หลังจากการประชุมวางแผนการจัดการประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่จัดสถานที่ในการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ สเปรย์ปรับอากาศสมุนไพร

ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำแยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ สเปรย์ปรับอากาศสมุนไพร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

 

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในกิจกรรม ECT Week ทีมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการติดต่อประสานงานกับกรรมการ ศส.ปชต. ณ ที่ทำการ ศส.ปชต. เพื่อสอบถามและพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. และการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยของชาวบ้านในตำบลโนนขวาง ในวันที่ 6-10 กันยายน 2565

ทีมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์และอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมมาได้ความเห็นร่วมกันถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ จึงได้ขอสรุปและจัดการอบรมครั้งที่ 2 ขึ้น ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ สเปรย์ปรับอากาศสมุนไพร และยาดมลูกกลิ้งสมุนไพร

ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งในโครงการที่ 1 และ 2 นี้ เป็นการอบรมเกี่ยวกับการต่อยอดผลิตภัณฑ์และการนำผลิตัณฑ์ออกสู่ตลาดต่อไป

ทีมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์และอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดบูธเพื่อขายสินค้า ในวันที่ 15-18 กันยายน 2565  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บูธโนนตำบลโนนขวาง NS01-1 นำผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตได้คือ แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ ยาดมสมุนไพร สเปรย์ปรับอากาศสมุนไพร มาจัดเพื่อนำเสนอสินค้าของตำบลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น