ข้าพเจ้า นางสาวณัฐพร จันทร์เพ็ง ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG

หลังจากการปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่และการปรึกษาหารือของสมาชิกในกลุ่มคณะผู้ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาพัฒนาต่อยอด และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ คือ “กลันเตียร์” หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และ “กลันทาเฮิร์บ” น้ำยาล้างจานสูตรมะกรูด  และเดือนสิงหาคมได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์จากมะกรูด การด้วยแบรนด์ และบรรจุภัณฑ์” และ “การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าในการปฏิบัติงานที่ผ่านมานั้นอาจจะพบเจออุปสรรคต่าง ๆ ทำให้การทำงานไม่ราบรื่นบ้าง แต่โดยรวมแล้วถือว่า ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนตำบลกลันทาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้จัดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง

          และในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการปฏิบัติงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบตราสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และการตลาดออนไลน์ ด้วยนวัตกรรมยุทธศาสตร์ BCG ในการผลิตสินค้าและบริการของตำบลกลันทา” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการออกแบบตราสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการตลาดออนไลน์ โดยมีตัวแทนจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำยาอเนกประสงค์ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 และตัวแทนจากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลันทากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ บ้านกลันทา หมู่ที่ 2 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากรอาจารย์วิชัย เกษอรุณศรี ซึ่งบรรยากาศในวันที่จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการนั้นมีพบอุปสรรคบ้าง เนื่องจากช่วงเช้ามีฝนตกลงมาเล็กน้อย ทำให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และบางส่วนต้องรอให้ฝนซาก่อนถึงเดินทางมาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ได้ แต่ทุกคนล้วนตั้งใจที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรม รับฟังท่านวิทยากรบรรยายเนื้อหาต่าง ๆ ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะนำสิ่งที่ท่านวิทยากรแนะนำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มตนเองให้มีคุณภาพ มาตรฐานเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้การจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จ และเป็นที่น่าประทับใจทั้งของคณะผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

                             

                             

จากการทำงานร่วมกับคณะผู้ปฏิบัติภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG พื้นที่รับผิดชอบตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในระยะเวลาที่ผ่านมานั้น สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับจากบทเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ในการฝึกอบรมตามที่ กระทรวง อว. มหาวิทยาลัย อาจารย์กำหนดนั้นมาประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งตอบสนองในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวกสบาย ทำให้บรรยากาศการทำงานภายในผู้ปฏิบัติภายใต้โครงการ U2T For BCG ดีขึ้นกว่าเดิม และนอกจากนี้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้ฝึกตนเองในเรื่องความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อีกยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า การออกแบบตราสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าของสินค้า และการตลาดออนไลน์