ข้าพเจ้านางสาวชนานันท์ อุทรัง ประเภทนักศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านงานสืบสานประเพณี ของดีอำเภอละหานทราย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ วัดป่าละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ร่วมงานสืบสานประเพณี ของดีอำเภอละหานทราย ณ วัดป่าละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาทักษะ        เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

งานสืบสานประเพณี ของดีอำเภอละหานทราย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ วัดป่าละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะการจัดงานสืบสานประเพณี ของดีละหานทรายนั้นจะมุ่งเน้นไปทางด้านของผลิตภัณฑ์และสินค้า otop ที่มีความหลากหลายทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ของแต่ละชุมชนการจัดแสดงทางด้านความภาคภูมิใจ รางวัลที่ได้รับของทางสถาบันที่หลากหลาย การจัดแสดงผ้าไหมลายเนื้อทราย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอละหานทราย สินค้าที่ผลิตจากผ้าไหมหลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผ้าพันคอ กระเป๋า ฯลฯ

กลุ่มทอผ้าไหมของกลุ่มผไทรวมพล ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำสินค้าที่มาจากการแปรรูปผ้าไหมเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าและเครื่องประดับ มาจัดแสดงในงานสืบสานประเพณี ของดีอำเภอละหานทรายนี้ด้วย โดยการจัดแสดงสินค้าตัวอย่างผลิตภัณฑ์นั้น ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเริ่มต้นโปรโมทผลิตภัณฑ์ให้ผู้ร่วมงานสืบสานประเพณี ของดีละหานทรายได้รับชม