ดิฉัน นางสาวเกษมสรณ์ ยิ้มรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง covid  U2T ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ในครั้งนี้มีการปฏิบัติงานดังกล่าวในพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และข้าพเจ้านางสาวเกษมสรณ์ ยิ้มรัมย์ ได้ประชุมวางแผนงานในเดือนกันยายนโดยได้มีการแบ่งหน้าที่สำคัญให้แต่ละบุคคลเพื่อทำงานให้เป็นระบบมากขึ้นและการปฏิบัติงานในเดือนกันยายนนี้ ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ สเปรย์ปรับอากาศสมุนไพร  และยาดมลูกกลิ้งสมุนไพร ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง เพื่อนำไปสู่การการกระจายรายได้ การส่งเสริมสมุนไพรท้องถิ่น และยังพัฒนาเป็นอาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชนตำบลโนนขวางต่อไป

วันที่ 6-10 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในกิจกรรม ECT Weekได้มีการติดต่อประสานงานกับกรรมการ ศส.ปชต. ณ ที่ทำการ ศส.ปชต. เพื่อสอบถามและพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. และการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยของชาวบ้านในตำบลโนนขวาง โดยพบว่า ชาวบ้านมีการดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับหลักประชาธิปไตยในทุกระดับโดยสังเกตุจากการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามหน้าที่ทุกครั้ง เป็นต้น

ในวันที่ 14 – 18 กันยายน 2565 คณะผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันทำผลิตภัณฑ์ของตำบล เพื่อนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจัดบูธแสดงสินค้าในงาน ” ชม ชิม ช้อป แชร์” งาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล 152 ร้านค้า ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ้งผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ สเปรย์ปรับอากาศสมุนไพร และลูกกลิ้งยาดมสมุนไพร ของตำบลโนนขวางได้รับความสนใจที่ดี