หลักสูตร NS01-1 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา  เลิศนา  ประเภท : บัณฑิตจบใหม่ 

พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 

การปฏิบัติงานดำเนินมาจนถึงเดือนกันยายน ปีพ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) เริ่มต้นด้วยทีมงานU2T ร่วมประชุมกับท่านอาจารย์หัวหน้าโครงการและอาจารย์ประจำตำบลเกี่ยวกับการจัดโครงการเพื่ออบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในตำบลโนนขวางเพื่อสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน

จากนั้นวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ได้มีการจัดโครงการอบรมความรู้ให้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์โดยการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดโครงการที่หอประชุมอเนกประสงค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ในวันที่จัดโครงการชาวบ้านมาเข้าร่วมประมาณ 30 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการดำเนินงานมีการกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ มีวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวบ้านและทีมงานU2T พาชาวบ้านลงมือทำผลิตภัณฑ์

จากนั้นได้มีการเข้าร่วมประชุมกับท่านอาจารย์หัวหน้าตำบล เกี่ยวกับการจัดโครงการครั้งที่ 1 ที่ผ่านมาเพื่อประเมินผลและวางแผนในการจัดโครงการที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

จากที่ได้ไปประชุมมาได้ความเห็นร่วมกันว่าจะมีการเพิ่มส่วนผสมในกาผลิตและมีการเพิ่มผลิตใหม่ขึ้นมา โดยมีการเพิ่มไซรัปคาราเมล น้ำผึ้ง เข้าไปเป็นส่วนผสมในแยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ และได้มีการผลิตยามดมสมุนไพรขึ้นมาเพิ่มอีก1ผลิตภัณฑ์ จนได้มีการทนลองทำผลิตภัณฑ์อีกรอบ

จนมาถึงโครงการที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชมอเนกประสงค์ ณ องค์การส่วนตำบลโนนขวางที่เดิม และก็เป็นอีกครั้งที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งในโครงการที่ 2 นี้ เป็นการอบรมเกี่ยวกับการต่อยอดผลิตภัณฑ์และการนำผลิตัณฑ์ออกสู่ตลาดต่อไป

จากนั้นวันที่ 16-18 กันยายน 2565 ได้มีการจัดบูธเพื่อขายสินค้า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บูธโนนขวางนำผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตได้คือ แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ ยาดมสมุนไพร สเปรย์ปรับอากาศสมุนไพร เป็นการนำผลิตภัณฑ์มาขายในตลาดออฟไลน์เพื่อนำเสนอสินค้าของตำบลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

 

ภาคผนวก

 

 

เข้าร่วมกิจกรรม ECT WEEK ณ โรงเรียนบ้านกระหาด ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์