หลักสูตร NS01-1 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

ข้าพเจ้า นางสาวกองศรี   ลวดเหลา  ประเภท : ประชาชน

พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ทีมงาน U2T ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนตำบลโนนขวางและได้แปรรูปวัตถุดิบภายในชุมชนให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถออกขายสู่ตลาดได้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านภายในชุมชน จนกระทั่งการดำเนินงานมาถึงเดือนกันยายน 2565 ทีมงาน U2T ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ทีมงาน U2T ได้เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำตำบลเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพูดคุยเกี่ยวกับการจัดโครงการเพื่ออบรมความรู้ให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลโนนขวาง และได้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในอบต.โนนขวางเพื่อติดต่อสถานที่ในการจัดอบรมโครงการ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ได้ทำความสะอาดพื้นที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง เพื่อเตรียมสถานที่ให้พร้อมจัดโครงการในวันที่ 31

 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 จัดโครงการอบรมความรู้ให้กับชาวบ้านตำบลโนนขวางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เสริมความรู้การทำ “แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่” และ “สเปรย์ปรับอากาศสมุนไพร”

วันที่ 6 กันยายน 2565 ได้เข้าอบรม ECT WEEK ที่โรงเรียนบ้านกระหาด ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน อบรมเกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชนตำบลโนนขวางเกี่ยวกับความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีต่อประชาธิปไตย

 

วันที่ 9 กันยายน 2565 ได้จัดโครงการอบรมความรู้ให้กับชาวบ้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยมีการปรับเปลี่ยนส่วนผสมนิดๆหน่อยๆเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์และมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์”ยาดมลูกกลิ้งสมุนไพร”

และเมื่อวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ได้เข้าไปจัดบูธขายสินค้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปจัดจำหน่าย