NS05-1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ข้าพเจ้านาง สุนีย์  โรชัต ผู้ถูกจ้างงานประเภทประชาชน , โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์รับผิดชอบพื้นที่ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ประจำเดือนกันยายนข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดังนี้

วันที่ 1-4 กันยายน พ.ศ 2565 ได้ประชุมวางแผนการทำงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับผู้นำและกลุ่มเป้าหมายในชุมชนและได้จัดเตรียมสถานที่ในการจัดโครงการ

วันที่ 5 กันยายนพ.ศ 2565 ลงพื้นที่จัดกลุ่มการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ว่าวหอมชุมเห็ดณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองตาดน้อยหมู่ที่ 10 ตำบลชุมเห็ดโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากชาวบ้านได้รับความรู้ และวิธีการทำผลิตภัณฑ์ว่าวหอมชุมเห็ดสามารถนำความรู้ไปผลิตว่าวหอมโดยวิธีเย็บด้วยมือ ( hand made) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาจากตราดในชุมชนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่และยั่งยืนต่อไปชั่วลูกชั่วหลานไม่สูญหายไปจากชุมชนและยังนำผลิตภัณฑ์มาต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกด้วย

วันที่ 8 กันยายนพ.ศ 2565 ลงพื้นที่จัดโครงการชุมเห็ดมาสสาจออยล์ ณ . ศาลากลางหมู่บ้านชุมทองหมู่ 17 ตำบลชุมเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำสมุนไพรในท้องถิ่นที่มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อย แก้วิงเวียนศีรษะ คลายกล้ามเนื้อ เช่น ไพล ขมิ้น มะกรูด ข่า ก้าน พลู การบูร เป็นต้น และยังมีส่วนผสมของใบชุมเห็ดมาเป็นส่วนผสมอีกด้วย

การจัดโครงการได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมเห็ด ร้อยตำรวจตรีสมชาย ภิรมย์ชาติ  มาเป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมด้วยคณะทำงานจากเทศบาลเมืองชุมเห็ด

วันที่ 13 กันยายนพ.ศ 2565 ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนได้อบรมให้ความรู้ในด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

วันที่ 14-18 กันยายนพ.ศ 2565 ติดตามงานผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อนำมาจัดบูธ แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชน ในงานพิธีซ้อมรับปริญญา ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 19 กันยายน 2565 สรุปงานประจำเดือน เขียนบทความและใบปฏิบัตงาน