NS05-1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ

BCG ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

        หลักสูตร NS05-1 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

        การปฏิบัติงานเดือนกันยายน ได้ร่วมประชุมชี้แจงกับคณาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบล  โดยได้วางแผนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าท้องถิ่นว่าวหอมชุมเห็ด ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองตราดน้อย หมู่ 10, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมเห็ดมาสสาจออยล์ ณ ศาลากลางหมู่บ้านชุมทอง หมู่ 17 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

วันที่ 5 กันยายน 2565 ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าท้องถิ่นว่าวหอมชุมเห็ด ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองตราดน้อย หมู่ 10 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดโครงการครั้งนี้เป็นรูปแบบของการสอนชาวบ้านในชุมชนได้รู้จักวิธีการแปรรูปว่าวและสมุนไพรในชุมชนเข้าด้วยกัน และการทำว่าวหอมให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์

วันที่ 8 กันยายน 2565 ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมเห็ดมาสสาจออยล์ ณ ศาลากลางหมู่บ้านชุมทอง หมู่ 17 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดโครงการครั้งนี้เป็นการสอนขั้นตอนการทำน้ำมันนวดสมุนไพรให้กับชาวบ้าน

        วันที่ 13 กันยายน 2565  ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ณ ศาลากลางหมู่บ้านชุมทอง หมู่ 17 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 15-18  กันยายน 2565 ได้นำสินค้าที่ได้แปรรูปจากการจัดอบรมไปวางขายในงานซ้อมรับปริญญาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

        ท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการที่มีประ
โยชน์ให้แก่ชุมชน และขอขอบพระคุณทางสถานที่และผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ที่ได้ให้ความสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ