โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ (BCG U2T for BCG)

ประเภทประชาชน ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS05-1 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565

ข้าพเจ้านายฐปนพงศ์  ศรีสันติธรณ์  ในการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นผู้รับจ้างงานของ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดังนี้

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

ติดตามเอกสารหนังสือจัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมเห็ดมาสสาจออยล์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ว่าวหอมชุมเห็ด

25 สิงหาคม 2565

เข้าไปติดต่อที่สถานที่  ณ เทศบาลเมืองชุมเห็ด เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด เพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดของโครงการที่จะจัดขึ้นพร้อมส่งหนังสือเชิญ

ช่วงบ่าย เข้าพบผู้ใหญ่บ้านหนองตราดน้อย เพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดของโครงการที่จะจัดขึ้นพร้อมส่งหนังสือเชิญเกี่ยวกับโครงการว่าวหอมชุมเห็ด

หลังจากนั้น เข้าพบผู้ใหญ่บ้านชุมทองเพื่อส่งเอกสารและพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมเห็ดมาสสาจออยล์

ติดต่อพูดคุยรายละเอียดโครงการและส่งหนังสือเชิญให้วิทยากร คือ คุณสุริสา  มุ่งดี

วันที่ 28 สิงหาคม 2565

ติดตามเอกสารของโครงการ และหารูปแบบขวดบรรจุภัณฑ์

วันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2565

ติดตามเอกสารโครงการรอบสอง และเข้าติดต่อที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดเพื่อขอเข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด เพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดของโครงการที่จะจัดขึ้นและส่งหนังสือเชิญ ได้ไปพบผู้ใหญ่บ้านชุมทองเพื่อส่งเอกสารและพูดคุยรายละเอียดโครงการ และได้นัดพูดคุยรายละเอียดโครงการและส่งหนังสือเชิญเป็นวิทยากรให้ คุณสุริสา  มุ่งดี
วันที่ 4 กันยายน 2565

ได้ไปจัดสถานที่ที่บ้านหนองตราดน้อย ในวันถัดไป

วันที่ 5 กันยายน 2565

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ว่าวหอมชุมเห็ด

   

   

วันที่ 5 – 9 กันยายน 2565

ผู้ปฏิบัติงาน U2T และ คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

(คส.ปชต.) เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมรู้จักศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว วิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน และผู้แทนที่พึงประสงค์ เป็นต้น ร่วมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และจัดทำแบบรายงานสรุปผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

   

วันที่ 7 กันยายน 2565

ได้ไปจัดสถานที่ที่บ้านชุมทอง ในวันถัดไป

วันที่ 8 กันยายน 2565

จัดโครงการชุมเห็ดมาสสาจออยล์

   

วันที่ 12 กันยายน 2565

ได้ไปจัดสถานที่ที่บ้านชุมทอง ในวันถัดไป

วันที่ 13 กันยายน 2565

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

วันที่ 15 – 18  กันยายน 2565

นำสินค้ามานำเสนอและจำหน่ายแก่ผู้เข้าร่วมในงานรับปริญญา