ตำบลหนองแวงเป็นเขตชุมชนที่มีขนาดพื้นที่ค่อนข้างกวางขวาง เต็มไปด้วยประชากรในพื้นที่อย่างหลากหลายช่วงวัยที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นอย่างมากจึงเหมาะกับการประกอบธุรกิจร้านอาหาร อาทิ ร้านขายของชำ ร้านอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขายเครื่องดื่มที่มีความหลากหลาย ในราคาเริ่มต้นที่ 10-40 บาท ที่ทำให้ประชากรในพื้นที่มีความสะดวกมากขึ้นในการคัดสรรหาร้านอาหารในเขตชุมชน นอกจากทำให้เกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้ออาหารในการดำรงชีวิตประจำวันแล้ว ยังทำให้ประชากรในชุมชนสามารถเลือกซื้อสินค้าที่อยู่ในเขตชุมชนโดยไม่ต้องออกเดินทางไกล ร้านอาหารในเขตชุมชนเหล่านี้จึงถือเป็นรายได้หลักมาอย่างช้านาน แม้ในปัจจุบันจะมีร้านขายของที่มีความตอบโจทย์มากขึ้น แต่ประชากรในชุมชนก็ยังถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้ ให้กับร้านอาหารเล็กหรือใหญ่ในตำบลหนองแวง

โดยฐานลูกค้าร้านอาหารในตำบลหนองแวงแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  1. ลูกค้าในเขตชุมชน

ได้แก่ เกษตรกร ชาวบ้านทั่วไป นักเรียน คุณครู ฯลฯ

  1. ลูกค้าต่างถิ่น

ได้แก่ ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในเขตชุมชนบ้านหนองแวง

ประชากรในตำบลหนองแวงบางส่วนที่มีอาชีพค้าขาย ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ที่มีความแตกต่างกันออกไปของแต่ละหมู่บ้าน บางหมู่บ้านจะพบว่ามีร้านอาหารจำนวนไม่เพียงพอ ต่อความต้องการและการเลือกสรรสิ่งของที่วามจำเป็นต่อการดำรงชีวิต หรือร้านอาหารเพื่อรับประทาน บางหมู่บ้านมีร้านอาหารเพียงพอต่อความต้องการและการเลือกสรรหาอาหารรับประทาน แต่จะมีระยะทางที่ค่อนข้างไกลพอสมควร กรณีลูกค้าต่างถิ่นเดินทางผ่านเข้ามาในเขตชุมชน อาจทำให้การสรรหาร้านอาหารค่อนข้างมีความยากลำบาก ทั้งนี้ ในทุกๆหมู่บ้าน ล้วนมีร้านอาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ส้มตำ ร้านขายชำร้านขายเครื่องดื่ม รวมไปถึงร้านขายของขนาดใหญ่ที่มีสินค้าครบครันประจำชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อจำนวนประชากรในหมู่บ้าน ผู้สันจรผ่านไปมา ได้รับประทาน ทำให้มีความหลากในการดำรงชีวิตและสร้างรายได้ให้กับประชากรในชุมชนตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์