1. ข้าพเจ้า นางสาวสุกัญญา ศรีมงคล ประเภทบัณฑิต ประจำตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมเพื่อจะแบ่งหน้าที่ในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดอบรมโครงการ ซึ่งได้สถานที่จัดโครงการอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลืองข้าวโพด วัดเทพทราวาส ตำบลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการอบรมการทำข้าวเกรียบจากข้าวโพด บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งประชาชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากในการจัดทำโครงการครั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นโครงการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพดและข้าวเกรียบจากข้าวโพด

หลังจากโครงการเสร็จสิ้น ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติการได้ทำการประชุมกัน เพื่อวางแผนการติดตามและการจัดจำหน่ายสินค้า วางแผนการเลือกบรรจุภัณฑ์ และออกแบบโลโก้ และทำการแพ็คสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเตรียมการจัดจำหน่ายสู่ท้องตลาด

ในการจัดอบรมทั้ง2โครงการ และการจัดเตรียมสินค้าเพื่อวางจำหน่าย ประชาชนให้วามร่วมมือเป็นอย่างมาก มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และพร้อมที่จะการายได้เข้าชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมการอบรม และการช่วยกันทำผลิตภัณฑ์ให้ออกมาเป็นอย่างดีที่สุด ในการพัฒนาสินค้าทีมีในชุมชนมาทำการแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการคือ การพัฒนาต่อยอดสิ่งของที่มีในชุมชน ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และวิธีการดึงดูดลูกค้าด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าดึงดูด

รูปภาพเพิ่มเติม