ข้าพเจ้า นายรวีโรจน์ ช่วยธรรม  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการจะเป็นการจัดโครงการเพื่อให้ได้ตัวผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พร้อมจำหน่ายสู่ท้องตลาดเเละพัฒนาบรรจุภัณฑ์เเละการตลาด

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ประชุมวางเเผนจัดเเบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดโครงการในวันถัดไป ซึ่งผมได้ไปซื้อวัตถุดิบเเละวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในตัวเมืองให้ครบถ้วนมากที่สุดในการจัดโครงการโครงารพัฒนาบรรจุภัณฑ์เเละการตลาด ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จัดโครงารพัฒนาบรรจุภัณฑ์เเละการตลาด ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่1 โดยทางเราก็ได้วิทยากรที่มีความรู้ในด้านนี้มาดูแลและให้ความรู้ตลอดการทำ ทำให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีความรู้เพิ่มขึ้นและได้นำไปต่อยอดในการพัฒนาข้าวเกรียบจากข้าวโพดและดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด

 

วันที่ 8 กันยายน 2565 จัดโครงารพัฒนาบรรจุภัณฑ์เเละการตลาด ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคนในชุมชนในการพัฒนาข้าวเกรียบจากข้าวโพดและดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด

วันที่ 12 กันยายน 2565 จัดโครงารพัฒนาบรรจุภัณฑ์เเละการตลาด ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่3 โดยทางเราก็ได้วิทยากรที่มีความรู้ในด้านการตลาดเเละบรรจุภัณฑ์มาดูแลและให้ความรู้ตลอดการทำโลโก้เเบรนด์ ทำให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีความรู้เพิ่มขึ้นและได้นำไปต่อยอดในการพัฒนาข้าวเกรียบจากข้าวโพดและดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด

และในช่วง 15-18 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการจัดกิจกรรม ชม ชิม ช้อป แชร์ ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล 152 ร้านค้า ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เลือกซื้อและชมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ทางทีมงานจึงได้นำสินค้าที่ได้ผลิตเพื่อนำไปขายเพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกด้วย

และช่องทางการขายข้าวเกรียบจากข้าวโพดและดอกไม้จากเปลือกข้าวโพดจะเป็นการขายแบบช่องทางปกติและช่องทางออนไลน์เพื่อให้การขายเข้าถึงทุกที่