ข้าพเจ้า นางสารัตนติยาพร พลแสน ประเภทประชาชนทั่วไป เป็นผู้รับจ้างประจำตำบล สระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

จากการปฏิบัติงานเดือนกันยายน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ได้มีการลงพื้นที่จัดอบรมการย้อมผ้าไหมจากสีธรรมชาติโดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านการย้อมสีจากธรรมชาติมาอบรมให้ชาวบ้านในตำบลสระแก้วที่สนใจในขั้นตอนการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ และสีที่ใช้ก็หาได้ในชุมชน เช่นแก่นฝาง ดอกอัญชัน

รูปภาพบรรยกาศการอบรมและการย้อมสีผ้าไหมแบบ ย้อมสีธรรมชาติจากแก่นฝางและอัญชัน

วันที่ 5-9 กันยายน 2565  ได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต) และกศน. ประจำตำบลสระแก้ว อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ประชาชนในชุมชนตำบลสระแก้ว อำเภอหนองษ์ และสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันว่ามีการนำเอาหลักประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

รูปภาพประกอบการอบรมและให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนตำบลสระแก้ว

วันที่ 9 กันยายน 2565 ลงพื้นที่อบรมการตลาดออนไลน์ โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการขายในออนไลน์ วิธีการสร้างเพจ การขายให้มีคุณภาพ การยิงแอดโฆษณา ขั้นตอนการโปรโมทสินค้าในเพจ Facebook ให้แก่ประชาชนในกลุ่มท่อผ้าใหม่ในตำบลสระแก้วได้นำมาต่อยอดในอนาคตและสามารถดูแลการขายได้ด้วยตัวเอง

รูปภาพประกอบการอบรมและให้ความรู้การทำการตลาดออนไลน์ให้แกชาวบ้านในชุมชนที่สนใจจะนำไปต่อยอดการขายเพิ่มเติมและดูแลเพจในระยะยาว

วันที่ 15-18 กันยายน 2565  U2T For BCG BRU Fair มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ภายในงานจะมีสินค้าจากทุกๆตำบลมาจำหน่าย รวมถึง ผ้าไหมทอมือ ภูษาแก้ว ก็ได้มาออกบูทจัดจำหน่ายด้วยเช่นกัน

รูปภาพหน้าร้านที่นำสินค้ามาจัดจำหน่าย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

 

วันที่ 16 กันยายน 2565 ทีมการตลาดได้มีการออกบูธจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ย้อมจากสีธรรมชาติ  Key cover และกระเป๋าต่างๆ ในงาน U2T For BCG BRU Fair มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2565 เวลา 09.00-18.00 น. ณ หน้าอาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์