นางละออง  ประสมพันธุ์  เป็นผู้รับจ้าง ประเภทประชาชน  ประจำตำบล สระแก้ว  อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  โครงการขับเคลื่อนเศรฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรฐกิจ bcg (u2t for bcg )

 

วันที่ 21-24 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD ในตำบลสระแก้ว

วันที่ 25- 31 สิงหาคม 2565 เก็บรวบรวมดอกอัญชัญในตำบลทุกเช้าจนได้จำนวน 6 กิโลกรัมเพื่อย้อมเส้นไหม 3 ขีด นำมาทดลองย้อมสีผ้าไหมกับกลุ่มแม่บ้าน สีที่คาดหวังว่าจะได้ คือ สีโทน คราม หรือ ฟ้าอมเทา

วันที่ 1 กันยายน 2565 ประชุมออนไลน์ทีม U2T For BCG เพื่อระดมความคิดและวางแผนการทำงานในเดือน กันยายน 2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 ทำการทดลองย้อมสีผ้าไหมด้วยดอกอัญชัญกับกลุ่มแม่บ้าน สีที่ได้ คือสีฟ้าอมเทา หรือ สีคราม สีสวยเงางามมาก ชาวบ้านประทับใจและพึงพอใจมาก เพราะขั้นตอนไม่ยุ่งยาก วัตถุดิบดอกอัญชัญก็หาง่ายในชุมชน ไม่ต้องซื้อหา

วันที่ 5-6,8-10 กันยายน 2565 งาน ECT Week  ลงพื้นที่ส่งเสริมเผยแพร่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ร่วมกับ ครู กศน. และ เจ้าหน้าที่ ศส. ปชต.ในตำบลสระแก้ว พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน ถึงเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันว่ามีการนำเอาระบบประชาธิปไตยเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือไม่ และยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองทุกครั้งที่มีโอกาส เช่น การออกมาใช้สิทธิ์เมื่อมีการเลือกตั้งผู้แทนทางการเมืองทุกระดับ และยังช่ายอธิบายให้ชาวบ้านได้ทราบถึงคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้แทนทางการเมืองว่าควรมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรบ้าง เช่น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใสไม่ทุจริต คอรรัปชั่น  เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยอธิบายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีความหมายและหลักการอย่างไร เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึงหลักการที่แท้จริง จึงมิได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

วันที่ 7 กันยายน 2565 อบรมการตลาดออนไลน์ ที่ศาลา ประชาคม ม. 9 เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อเพิ่มความรู้และเป็นช่องทางในการขาย และประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

วันที่ 8-13 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD ในตำบลสระแก้ว ให้เกินกว่าที่โครงการกำหนดไว้คือ อย่างน้อย 500 ข้อมูล

วันที่ 14 กันยายน 2565 ส่งใบงาน 1-5 ECT Week  ส่งใบงานกับ ครู กศน. นางประนอม พุทไธสง

วันที่ 15  กันยายน 2565 จำหน่ายสินค้า ที่ทำจากผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ เช่น คีย์โคฟเวอร์  ปลอกหมอน กระเป๋าผ้า และผ้าไหมมัดหมี่ ภายใต้ชื่อ ภูษาแก้ว ผ้าไหมย้อมสีจากธรรมชาติ  ที่ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ วันซ้อมรับปริญญาของบัญฑิต