นางสาวภคมน  คะเนนอก  เป็นผู้รับจ้างประเภทประชาชน  ประจำตำบลสระแก้ว  อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG)

ซึ่งได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สำคัญ ฮ่อบรรทัด (หัวหน้าโครงการ)และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด ดังนี้

วันที่ 26 สิงหาคม 2565

ได้จัดอบรมการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ จากแก่นฝาง ณ ศาลาประชาคมหมู่ 9 บ้านหนองสองห้อง มีประชาชนเข้าร่วมอบรมประมาณ 35 คน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก

วันที่ 27 สิงหาคม 2565

ได้ลงเก็บข้อมูล tcd ตรงพื้นที่ หมู่ 6 บ้านโนนกระสัง ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 28 สิงหาคม 2565

ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่ 15 บ้านหนองไผ่พัฒนา ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 30 ถึง 31 สิงหาคม 2565

ได้เก็บดอกอัญชัน เพื่อนำไปใช้ย้อมไหมที่เหลืออยู่ ย้อมจากสีธรรมชาติดอกอัญชัน และไปดูการทอผ้าของกลุ่มชาวบ้านว่าทอถึงขั้นตอนไหน เพราะจะเร่งให้เสร็จก่อนวันที่จะจัดบูธที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 1 กันยายน 2565

ร่วมประชุมออนไลน์ในกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องการจัดอบรมในครั้งต่อไปในเดือนกันยายน 2565 เพื่อรับทราบถึงปัญหาจากการทำงานที่ผ่านมา

วันที่ 5 กันยายน 2565

ได้นำหนังสือเข้าไปประสานงานกับ กศน ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  เรื่องการพิชิตภารกิจหนังสือ ECT WEEK.

วันที่ 7 กันยายน 2565

ร่วมประชุมความมั่นคง กับ  ศสปชต ตำบลสระแก้ว ณศาลาประชาคมหมู่ 4 บ้านสระขวัญ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 13.00-15.00น.

ในหัวข้อ

  1. มีประชาชนร้องเรียนเรื่องการทำท่อระบายน้ำลงในนาข้าว เกิดความเสียหายในเขตหมู่ 5 บ้านหนองกราด
  2. เงื่อนไขการทำบัตรสวัสดิการสถานที่ลงทะเบียน
  3. มีการขโมยเครื่องสูบน้ำเจ้าหน้าที่สามารถจับคนร้ายได้
  4. งานเกษียณราชการตำรวจโดยได้จัดงานขึ้นที่ หอประชุมอำเภอ วันที่ 25กันยายน 2565
  5. การจัดสอบคนที่เข้าศึกษากศนในวันที่ 17-18 กันยายน 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565

ร่วมประชุมกับ ศสปชต. ตำบลสระแก้ว ณศาลาประชาคมหมู่ 6 บ้านโนนกระสัง ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 9 กันยายน 2565

ได้จัดอบรมการตลาดออนไลน์ รายการสร้างเพจ  การขายของออนไลน์  เพื่อให้ความรู้ ตลาดออนไลน์และร่วมลงพื้นที่กับ ศสปชต. พบปะประชาชน

วันที่ 10 กันยายน 2565

ร่วมลงพื้นที่ กับ  ศสปชต. ตำบลสระแก้ว พบปะประชาชนได้ให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องด้านการเมืองมากขึ้น และการใช้ชีวิตเป็นอยู่ในปัจจุบัน การใช้ชีวิตแบบพอเพียง

วันที่ 13 กันยายน 2565

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 15  ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 14 กันยายน 2565

เขียนใบงานที่ได้ร่วมทำงานกับ ศสปชต. และได้รับมอบหมายได้เอาผ้าไหมที่กลุ่มทอผ้าไหมเตรียมไปขาย ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 15 กันยายน 2565

ได้นำกลุ่มประชาชนนำผ้าไหมกลุ่มชาวบ้านทอเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากสีธรรมชาติไปขาย และได้จัดบูธสวยงาม มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย วางขาย ให้ผู้คนที่เดินชมได้ชมและซื้อเป็นของฝาก

วันที่ 15 กันยายน 2565

นำเอกสารไปส่งที่กศน. ตำบลสระแก้ว

ปัญหาที่พบ

ชาวบ้านไม่ค่อยสนใจเรื่องการเมืองคอรัปชั่นในชุมชนและความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง