นางราตรี อ่อนพันธุ์ เป็นผู้รับจ้างประเภทประชาชน ประจำตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่นเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG(U2T for BCG) ซึ่งได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสรตราจารย์สำคัญ  ฮ่อบรรทัด(หัวหน้าโครงการ)และผู้ช่วยศาสตราจารยธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด ดังนี้

 

วันที่ 21-25 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลTCD ในตำบลสระแก้ว

วันที่ 27,30 สิงหาคม 2565 ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการทอผ้าจากกลุ่มแม่บ้านให้ได้ตามมารตราฐาน เพื่อนำออกจำหน่ายให้ทันงานรับปริญญาบัตรสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

วันที่ 1 กันยายน 2565 ประชุมออนไลน์ทีม U2T For BCG เพื่อรับทราบปัญหาจากการทำงานที่ผ่านมา ระดมความคิดเพื่อหาทางแก้ไข และวางแผนการทำงานในเดือน กันยายน ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการ

วันที่ 2 กันยายน 2565 ทำการทดลองย้อมสีผ้าไหมด้วยดอกอัญชัญกับกลุ่มแม่บ้าน สีที่ได้ คือสีฟ้าอมเทา หรือ สีครามแต่สว่างกว่า สวยงามมาก ผลออกมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

วันที่ 5-6,8-10 กันยายน 2565 งาน ECT Week  ลงพื้นที่ร่วมกับ ครู กศน. และ เจ้าหน้าที่ ศส. ปชต.ในตำบลสระแก้ว เข้าร่วมประชุมความมั่นคงของตำบล เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ขยายเครือข่ายพลเมืองคุณภาพ ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมทางการเมือง และดึงเอาระบบประชาธิปไตยเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การแก้ไขปัญหาของส่วนรวมในชุมชน ได้จัดให้มีการ แสดงความคิดเห็น ของทุกๆ คนในชุมชน เพื่อหาแนวทาง ว่าควรแก้ไขปัญหานั้นๆ อย่างไร โดยยึดหลักเสียงข้างมาก รับฟังเสียงข้างน้อย และตัดสินด้วยเหตุและผล ไตร่ตรองถึงผลลัพท์ที่จะตามมาอย่างรอบคอบ ไม่ตัดสินด้วยอารมณ์ หรือ พวกมากลากไป นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมประชาสัมพันธุ์ให้ชาวบ้านได้เข้าใจเเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคืออะไร เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านอย่างไร ให้ประโยชน์กับชาวบ้านได้มากน้อยเพียงไร หากน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมตามแต่สภาวะของแต่ละครอบครัว

วันที่ 7 กันยายน 2565 อบรมการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะถึงขั้นตอนและวิธีการขายผลิตภัณฑ์ผ่านโทรศัพท์ มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ ทางโซเซียลเน็ตเวิร์ค

วันที่ 8-13 กันยายน 2565 ติดตามงานการทอผ้าไหมของชาวบ้านให้พร้อมไปวางขายที่งานรับปริญญาบัตรสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ในวันที่ 15-18 กันยายน 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 ส่งใบงาน 1-5 ECT Week  ส่งใบงานกับ ครู กศน. นางประนอม พุทไธสง

วันที่ 15  กันยายน 2565 จำหน่ายสิค้า ผ้าไหมทอมือ ภูษาแก้ว ผ้าไหมย้อมสีจากธรรมชาติ ที่ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ วันซ้อมรับปริญญาของนิสิต