ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน(ศส.ปชต)

                                            นันทิกานต์ จันทร์อินทร์

      วันที่ 6-12 กันยายน พ.ศ2565 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสัมภาษณ์ กศน.ตำบลสตึกเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจและสร้างเครือข่ายทำงานในชุมชน

       จากการพูดคุยพบว่าชาวบ้านต้องการมีส่วนนร่วมในการเลือกตั้งและต้องการผู้นําที่มีความรู้ความสามารถ ดูแลทุกข์สุขของประชาชนได้ชาวบ้านต้องการคน มีความรู้ความสามารถ มีวินัยทัศนคติที่ดี มีวินัยความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ใช้เหตุผลเคารพความเห็นต่าง การดําเนินชีวิตประจําวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสำตรวจครั้งนี้มีอุปสรรคบ้างเพราะบางชุมชนห่างไกล ทำให้ไปสำตรวจข้อมูลเป็นไปด้วยความลำบากและมีเวลาค่อนข้างน้อยทำให้อาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนประชาชนต้องการงบประมาณในการสนับสนุน ชาวบ้านต้องการผู้นำที่ดี มีความสามารถ

        การลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าชาวบ้านยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตและต้องการผู้นำที่ดี มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์เคารพความเห็นต่าง