ข้าพเจ้า นางเอมใจ พะเนิกรัมย์ U2T for BCG ภาคประชาชน ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
จากเดือนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ออกพื้นที่ฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกในทีมทั้ง10คน ช่วยกันเก็บข้อมุลในพื้นที่ตำบลตาเสามากกว่า500เรคคอร์ดแล้ว ณ วันนี้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดแล้ว และในเดือนนี้ ได้มีการจัดประชุมอบรมกลุ่มชาวบ้านที่สนใจทำเส้นขนมจีนน้ำยาอบแห้ง ที่วัดบ้านตาเสา ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านและ กลุ่มผุ้ปฏิบัติงานทุกคน ต่างได้รับความรุ้จากการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ได้ฝึกทำเส้นขนมจีนและน้ำยาขนมจีนด้วยกัน ทุกคนต่างก้อมีความสุขในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างถ้วนหน้า
นอกจากนี้สินค้าทึ่ผลิตขึ้นมายังสามารถนำไปจำหน่ายในงานรับปริญญาที่มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สร้างรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งได้อีกด้วย

https://youtu.be/yxsiqlgPNng