โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2565

 

ข้าพเจ้า นางสาวอาริยา คตโคตร ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิต ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

19 สิงหาคม 2565ออกบูธขายผลิตภัณฑ์กระเป๋าม่วงเจริญในงานวันวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

3 กันยายน 2565 อาจารย์ประจำตำบลสระทองและผู้ปฏิบัติงานตำบลสระทองได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการออกแบบลายผ้าและการย้อมสีผ้าจากสีธรรมชาติโดยได้เชิญอาจารย์และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาเป็นวิทยากรทั้งการออกแบบลายผ้าและการย้อมสีผ้าจากธรรมชาติ โดยมีวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้

 1. ถุงร้อนขนาดใหญ่ขนาด 15 นิ้วขึ้น 1 แพค
 2. หนังยาง 1 ถุง
 3. ผ้าขาวบาง ขนาด 2 เมตร 4 ผืน
 4. ดาวเรือง 3 กิโลกรัม
 5. ใบสบู่เลือด 5 กิโลกรัม
 6. น้ำสะอาด 10 ถัง
 7. หม้อย้อม 4 ใบ
 8. ครกหิน 2 ชุด
 9. เตาถ่าน 3-4 หัว
 10. ไม้พาย 3 อัน
 11. กะละมังขนาดใหญ่ 5 ใบ
 12. แก่นฝาง
 13. เกลือ
 14. สารส้ม

โดยเริ่มจากการเตรียมไจ หมายถึง เส้นด้ายที่ได้จากการกรอแบบสานยาวติดต่อกันรวมเป็นวง
เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นด้ายพันกันในระหว่างฟอก ขนาดเส้นและวงไจเท่ากันควรมัดพลอง เพื่อให้เส้นด้ายกระจายตัวและไม่พ้นกัน การฟอกเส้นด้าย เป็นการนำเส้นด้ายมาฟอกต้มเพื่อเอาสิ่งสกปรกออก โดยต้องคำนึงถึงเรื่องระยะเวลาในการต้มฟอกและขนาดของไจเส้นด้าย ถ้ามีขนาดใหญ่ไปจะทำให้การฟอกสิ่งสกปกออกจากเส้นด้ายไม่สม่ำเสมอจะทำให้ย้อมสีไม่ติดได้ โดยการต้มในน้ำอุณภูมิ 70-90 องศา ถ้าไม่ได้ตามอุณภูมินี้อาจส่งผลต่อเส้นด้ายด้วยการต้มและแช่น้ำเกลือ ในการย้อมสีเริ่มจากการตั้งเตาต้มน้ำให้เดือด จากนั้นใส่สีจากธรรมชาติลงไปในหม้อ เช่น ดอกดาวเรือง ใบสบู่เลือด แก่นฝาง ต้มทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที จากนั้นกรองออกให้เหลือไว้แต่น้ำต้มที่เป็นสีจากธรรมชาติ นำหม้อน้ำที่กรองดอกดาวเรืองออกแล้วตั้งไฟอ่อน ๆ ให้น้ำยังมีความอุ่นอยู่เสมอจากนั้นเติมสารส้ม จุนสี หรือเหล็ก สารแต่ละชนิดนี้สามารถเปลี่ยนสีและทำให้สีที่ย้อมติดทนกว่าเดิมจากสีธรรมชาติที่ต้มออกมาเมื่อใส่สารแต่ละชนิดลงในน้ำจะเปลี่ยนสีเมื่อใส่สารส้มลงในน้ำต้มดอกดาวเรืองสีจะเข้มกว่าเดิม เมื่อใส่จุนสีลงในน้ำต้มใบสบู่เลือดน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และใส่เหล็กลงไปในน้ำต้มแก่นฝางน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้สีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำ ปริมาณสารที่ใส่ลงในน้ำ และปริมานของด้ายในการย้อมแต่ละครั้งด้วย ซึ่งการใช้น้ำฝนในการย้อมสีผ้าจะทำให้สีผ้าติดทนได้ดี

5-9 สิงหาคม 2565 ข้าพเจ้าผู้ปฏิบัติงานตำบลสระทองร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.)  ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนประชาธิปไตย ตำบลสระทอง ดำเนินการในครงการ U2T for BCG การสำรวจข้อมูลเพื่อทำภารกิจแต่ละวันมีดังนี้

ใบงานที่ 1 U2T เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. ณ ที่ทำการ ศศ.ปชต. เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการคำเนินงานของ ศส.ปชต. รามถึงการ ขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน

ใบงานที่ 2 เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. ณ ที่ทำการ ศศ.ปชต. และให้ กรรมการ ศส.ปชต. พาลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับ วิถีประชาธิปไตย

ใบงานที่ 3 เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. ณ ที่ทำการ ศศ.ปชต. และให้ กรรมการ ศส.ปชต. พาลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งทุกระดับ สอบถามถึงผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการควรมีลักษณะอย่างไร

ใบงานที่ 4 เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. ณ ที่ทำการ ศศ.ปชต. และให้ กรรมการ ศส.ปชต. พาลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ใบงานที่ 5 สรุปผลใบงานการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนมีการดำเนินชีวิตในแบบประชาธิปไตยโดยมีการกำหนดกฎระเบียบที่ใช้ร่วมกันเมื่อเกิดปัญหาก็มีการจัดเวทีประชาคมหรือการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนมากและการมีเหตุผล

13 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าผู้ปฏิบัติงานตำบลสระทองเข้าร่วมอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace) ผ่านแอพลิเคชัน ZOOM

รูปที่ 1 การฟอกผ้าและต้มน้ำสี

รูปที่ 2 การย้อมสีผ้า

รูปที่ 3 ออกแบบลายและเรียนรู้การย้อมสีผ้า

รูปที่ 4 ผ้าที่ได้จากการย้อมสีจากธรรมชาติ

รูปที่ 5 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ตำบลสระทอง

รูปที่ 6 จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่าน shopee