โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2t for BCG)  รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า นางสาวจิราวรรณ นาคนวล ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลสระทอง            อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวจิราวรรณ นาคนวล กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์      วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้านางสาวจิราวรรณ  นาคนวล  ได้มาจำหน่ายกระเป๋าที่ผลิตโดย ชาวบ้าน บ้านม่วงเจริญ ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์          เนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์

                   

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลสระทอง ได้ทำการมอบหมายงานและแบ่งกลุ่มให้ ข้าพเจ้านางสาวจิราวรรณ  นาคนวล ช่วยสร้างเพจของชุมชนประจำตำบลสระทอง เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย    การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล โดยใช้ชื่อเพจว่า U2T For BCG ตำบลสระทอง

                                                                 

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลสระทองก็แจ้งเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมครั้งถัดไป ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เนื่องจากจะต้องมีการเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ วัสดุธรรมชาติ และ           มีการประสานกับผู้นำชุมชน และชาวบ้านในตำบล เพื่อที่จะลงพื้นที่ทำการออกแบบลายผ้าและย้อมสีผ้า จากนั้นได้ทำการแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะดำเนินงานต่าง ๆ ให้เรียบร้อยและเสร็จสมบูรณ์ โดยที่อุปกรณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านต้องช่วยกันจัดเตรียม ได้แก่ ถุงร้อนขนาดใหญ่ หนังยาง ผ้าขาวบาง ดาวเรือง ใบสบู่เลือด น้ำสะอาด หม้อย้อม ครกหิน เตาถ่าน ไม้พาย กะละมังขนาดใหญ่ และอื่น ๆ

ต่อมาวันที่ 31 สิงหาคม 2565 อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลสระทองได้นัดประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet เพื่อเน้นย้ำหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน

วันที่ 2 กันยายน 2565 ข้าพเจ้านางสาวจิราวรรณ  นาคนวล และผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลสระทองทุกท่าน         ได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านม่วงเจริญ สำหรับวิทยากรที่จะได้มาเผยแพร่ความรู้ในการออกแบบ ลายผ้าโดยใช้โปรแกรมออกแบบลายผ้าผ่านคอมพิวเตอร์ ต่อมาได้เตรียมสถานที่ไว้สำหรับสอนชาวบ้านย้อมสีจากสีธรรมชาติ ที่บ้านแม่น้อย ตุ่ยไธสง โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการย้อมสีต่าง ๆ  จึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน

วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ข้าพเจ้านางสาวจิราวรรณ  นาคนวล มาถึง ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านม่วงเจริญ ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 09.30 น. ชาวบ้านเริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม    จากนั้นวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ เริ่มแนะนำตัว และให้ความรู้เกี่ยวกับแม่สี และสีต่าง ๆ การจับคู่สี        การเลือกสี การออกแบบลายผ้า ชนิดผ้าต่าง ๆ และเริ่มสอนการใช้โปรแกรมออกแบบลายผ้าผ่านคอมพิวเตอร์ และได้อธิบายถึงข้อดีของการออกแบบลายผ้าผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการเลือกสี การเล่นสีที่เราสามารถจับคู่สีได้เลยไม่ต้องเสียเวลาในการสุ่มผสมสี อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบล ผู้ปฏิบัติงาน และชาวบ้าน           ก็ได้ทำการทดลองเลือกสีจากโปรแกรม และทำการจับคู่สี ไปเรื่อย ๆ จนเกิดสีและลายที่พอใจ และเหมาะสมกับลายผ้าบ้านม่วงเจริญ เมื่อทำการเลือกสี และลายของผ้าได้แล้ว

                                                                   

ต่อมาอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน และชาวบ้าน ได้ย้ายไปที่บ้านแม่น้อย ตุ่ยไธสง เพื่อทำการย้อมสีจากสีธรรมชาติ ที่ผู้ปฏิบัติงานได้เตรียมอุปกรณ์ไว้นั้น เพื่อที่จะได้สีตามที่ต้องการที่ได้ทำการออกแบบเมื่อช่วงเช้านั้น  ซึ่งในการผสมสีครั้งนี้ก็ได้วิทยากรที่มีความรู้และความชำนาญในด้านการย้อมสีต่าง ๆ ว่าสีชนิดนี้เกิดจากวัสดุธรรมชาติชนิดใด เช่น  สีเหลือง จากดาวเรือง สีเขียว ใบสบู่เลือด เป็นต้น ซึ่งการย้อมสีแต่ละครั้ง หากจะให้สีที่เราย้อมตรงตามที่เราต้องการ การเลือกน้ำเพื่อใช้สำหรับย้อมสี และการใช้น้ำในการล้างสี ก็มีผลทำให้สีที่ย้อมนั้นผิดเพี้ยนไป การใช้น้ำฝน  น้ำดื่มถัง น้ำประปา ซึ่งน้ำเหล่านี้เมื่อนำมาล้างแล้วจะทำให้สีที่เราย้อมนั้นต่างกันออกไป

        

การต้มน้ำ และการผสมสีนั้น ทุกๆขั้นตอนต้องมีการจับเวลา ใช้เวลาในการกำหนด หากเรานำด้ายลงไปขณะที่สียังไม่แสดงชัดเจน หรือยกด้ายที่นำไปย้อมขึ้นเร็วเกินไป ก็จะทำให้การผสมสีนั้น อาจติดไม่ทั่วถึง หรือไม่ได้สีตามที่กำหนด

       

เมื่อสีที่ย้อมติดทั่วถึงแล้ว ให้นำด้ายที่ย้อมนั้นมาล้างให้สะอาด ล้างจนน้ำใส และที่สำคัญน้ำที่ใช้ล้างมีผลต่อการแสดงผลของสี จากนั้นก็นำมาตากให้แห้ง ก็จะได้สีที่ชัดเจนขึ้น  เมื่อทุกอย่างดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิทยากรก็เน้นย้ำถึงขั้นตอนต่าง ๆ กับชาวบ้านอีกครั้ง จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลสระทอง ก็ได้ทำการมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานทำการเตรียมให้พร้อมสำหรับจัดจำหน่าย ทั้งการออกแบบโลโก้ แพคเกจจิ้ง      รายละเอียดเนื้อหาต่าง ๆ เพื่อความสมบูรณ์ที่สุด สุดท้ายการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็สำเร็จและผ่านไปได้ด้วยดี

   

     

ต่อมา เมื่อวันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 ผู้ปฏิบัติงานทั้งบัณฑิตและประชาชน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับ              คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.)        ตำบลสระทอง

                                                                

และได้ทำแบบทดสอบ หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ทางออนไลน์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Civic Education