หลังจากที่สมาชิกU2Tตำบลตาเสาได้ผ่านการอบรมความรู้เรื่องการทำเส้นขนมจีนแห้งพร้อมน้ำยาผงจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้ว
ก็ได้เวลาที่สมาชิกU2Tตำบลตาเสาจะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้คนในชุมชนตำบลตาเสาผู้สนใจที่จะนำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดต่อไป
ทุกคนตื่นเต้นมากที่จะได้เรียนรู้เรื่องการทำเส้นขนมจีนอบแห้งพร้อมน้ำยาผง ตั้งใจฟัง และได้ลงมือปฏิบัติกันอย่างสนุกสนานจนสำเร็จได้เป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ มีรสชาติอร่อย แปลกใหม่ และได้นำไปวางขายครั้งแรกที่งานซ้อมรับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 15-18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
และมีแผนงานที่จะนำไปวางขายที่ช็อปปี้ด้วย
จากการนำไปวางขายที่งานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานไม่น้อย ลำดับต่อไปชาวชุมชนตำบลตาเสาจะดำเนินการจัดตั้ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อร่วมกันดำเนินการผลิตเส้นขนมจีนอบแห้งพร้อมน้ำยาผงและบรรจุภัณฑ์ทำจากฟางข้าวย่อยสลายได้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเส้นขนมจีนอบแห้งพร้อมน้ำยาผงและบรรจุภัณฑ์ทำจากฟางข้าวย่อยสลายได้จะประสบความสำเร็จ
ทำให้สมาชิกทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีแรงกายแรงใจช่วยกันพัฒนาชุมชนให้ตาเสาเป็นชุมชนศิวิไลซ์ให้ได้ในอนาคต