นางสาวศิรินภา  นาดสะพัด  เป็นผู้รับจ้างประเภทประชาชน  ประจำตำบลสระแก้ว  อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG)

ซึ่งได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ในเดือน กันยายน  2565 ดังนี้

 

วันที่ 26 สิงหาคม  2565

ได้จัดอบรมการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ  จากแก่นฝาง ณ.ศาลาประชาคม ม.9 บ้านหนองสองห้อง  จากการย้อมสีจากแก่นฝาง  จะเป็นสีแดง  ฉะนันแล้วแต่ชนิดน้ำที่เรานำมาต้มแก่นำฝาก  ถ้าเป็นน้ำฝน สีจะแดงเข้ม  แต่ถ้านำน้ำบาดาลน้ำประปา สีจะซอฟลงเนื่องจากในน้ำนั้นมีความเป็น กรด  ด่าง  ต่างจากน้ำฝน

 

วันที่  27  สิงหาคม  2565

ได้ลงเก็บข้อมูล TCD พื้นที่ในเขต  ม.7 บ้านใหม่กระสัง  ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์

ทำใบ Certtficate จากแอพ การศึกษาอบรมหลักสูตร พลเมืองคุณภาพ

วันที่  28 สิงหาคม  2565

ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลTCD ในพื้นที่  ม.2  บ้านหนองจิก และ ม.14 บ้านหนองคลอง ต.สระแก้ว  อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์

 

วันที่  30  สิงหาคม – 6 กันยายน  2565

เก็บดอกอันชัญ เพื่อจะนำไปย้อมไหมที่เหลือจากสีธรรมชาติจากดอกอันชัญ

 

วันที่  31  สิงหาคม  2565  ไปดูการทอผ้าของกลุ่มชาวบ้านว่าทอไปถึงไหนแล้ว

วันที่ 1 กันยายน  2565

ร่วมประชุมออนไล์ในกลุ่ม เกี่ยวกับเรื่อง การจัดอบรมในครั้งต่อไปในเดือน  กันยายน 2565 ในหัวข้อ  การเรียนรู้เรื่องตลาดออนไลน์  การสร้างเพจ  ขายของทางออนไลน์  และการเก็บข้อมูลTCD ให้ครบเป้าหมาย

วันที่ 5  กันยายน  2565

ได้นำหนังสือเข้าไปประสานงานกับ  กศน. ต.สระแก้ว  อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์ เรื่อง การพิชิตภารกิจ หนังสือ  ECT WEEK

วันที่  7  กันยายน  2565

ร่วใประชุมความมั่นคง กับ ศสป.ชต.  ต.สระแก้ว ณ ศาลาประชาคม  ม.4 บ้านสระขวัญ  ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์  เวลา  13.00-15.00น

เรื่อง เงื่อนไข การทำบัตรสวัสดิการ   สถานที่ลงทะเบียน

เรื่อง  มีการลักขโมยเครื่องสูบน้ำ

เรื่องการทำท่อส่งน้ำเพื่อไม่ใช้เกิดน้ำท่วม  แก่ให้เกิดความเสียหายของนาข้าวของประชาชน  ในเขต ม. 5  บ้านหนองกาด

เรื่อง  การจัดสอบคนที่เข้าศึกษา  กศน ในวันที่17-18 กันยายน 2565 เป็นต้น

วันที่  8  กันยายน  2565

ร่วมประชุมกับ  ศสป.ชต. ต.สระแก้ว  ณ ศาลาประชาคม ม.6 บ้านโนนกระสัง ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์  และไปดูชาวบ้านที่ทอผ้า  ทอผ้าไปถึงไหนแล้ว

 

 

วันที่ 9  กันยายน  2565

ได้จัดอบรม การตลาดเรื่องการตลาดออนไลน์  การสร้างเพจ  การขายของออนไลน์ ณ ศาลาประชาคม  ม.9  บ้านหนองสองห้อง  ต.สระแก้ว  อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์

และร่วมลงพื้นที่กับ  ศสปชต.  ต.สระแก้ว  ประธาน  ศสปชต. นายสุเนตร  ภูคำวงศ์ พบประปรชาชน

วันที่  10  กันยายน  2565

ร่วมลงพื้นที่กับ ศสปชต.  ต.สระแก้ว  พบประประชาชน ให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องด้านการเมืองมากยิ่งขึ้น  การคอร์รัปชัน  เป็นต้น

วันที่  13 กันยายน  2565  ลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD ม.15บ้านไผ่พัฒนา และ ม. 7 บ้านใหม่กระสัง ต.สระแก้ว  อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์

วันที่ 14 กันยายน  2565  เขียนใบงานที่ได้ร่วมทำงานกับ ศสปชต. และได้ไปเอาผ้าไหมที่ชาวบ้านทอ เตรียมไปขายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ 15  กันยายน 2565

ได้นำทีมประชาชน  นำผ้าไหมที่ชวามบ้านทอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ  ไปขายที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงานรับปริญญาบัตร

 

วันที่ 16  กันยายน  2565

นำเอกสารไปส่งที่  กศน.  ต.สระแก้ว

 

ปัญหาที่พบ

การย้อมสีจากแก่นฝางนั้น  เวลาย้อมสีแล้วนำไปล้างน้ำมีการย้อมแล้วสีตก  แต่  ไหมที่ย้อมจากดอกอัญชันไม่มีสีที่ตก