ข้าพเจ้านางสาสุณัฎฐา จงกลกลาง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (u2t for BCG)and Regional development)

ในเดือนกันยายน 2565 ได้มีการจัดอบรมการทำกล้วยฉาบและกล้วยกวนในชุมชน ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชาชนในท้องถิ่นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และได้มีการทดลองทำกล้วยฉาบเปรียบเทียบรสชาติด้วยกล้วย2ชนิดคือ กล้วยน้ำหว้าและกล้วยหอมเบา ซึ่งเมื่อทดลองแล้วจะเห็นได้ว่ากล้วยหอมเบาจะเหมาะกับการทำกล้วยฉาบมากกว่า เนื่องจากมีรสชาติที่อร่อย และกรอบกว่ากล้วยน้ำหว้า  มีการทำโลโก้และบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ให้มีความทันสมัยและน่าซื้อมากขึ้น

         

ช้าพเจ้าและทีมงานได้มีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลตามหัวข้อการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ (U2T& ECT )

สมาชิก U2T for BCG เทศบาลตำบลห้วยหินได้มีการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในวันรับปริญญา (ซ้อมใหญ่) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์