ข้าพเจ้านางถาวร อนันต์ ลูกจ้างโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิด ประเภทประชาชนทั่วไป พื้นที่ ตำบล ชุมแสง  อำเภอ สตึก  จังหวัด บุรีรัมย์

จากเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 เริ่มจากการหาข้อมูลต่างๆจนได้ข้อสรุปมาเป็นผลิตภัณฑ์ 2 อย่าง คือ

  1. มะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่มตากแห้ง
  2. ทอฟฟี่กล้วย

จากนั้นจัดการอบรมสัมนาโครงการและจักอบรมสอนวิธีการทำผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างให้กับชาวบ้านในชุมชนและได้ทำการลงพื้นที่สำรวจ พร้อมกับเก็บข้อมูล TCD ภายในพื้นที่ ตำบล ชุมแสง อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์

เดือนกันยายน ชวนบ้านเริ่มทำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย จากนั้นกลุ่มพวกเราและอาจารย์ประจำตำบล ได้จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเพจ ในการเปิดช่องทางการขายทางออนไลน์ และมีชาวบ้านให้ความสนใจในการเข้าอบรมเป็นอย่างดี เพราะชาวบ้านได้ความรู้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์และมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างอาชีพเสริม และมีรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำ