ข้าพเจ้า นายยงยุทธ์ บุญปอง ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet กับอาจารย์ประจำตำบลและผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ชี้แจ้งเรื่องการทำรายงานการทำบทความ และการจัดกิจกรรมอบรมการออกแบบลายผ้าและการย้อมสีธรรมชาติตำบลสระทอง

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมอบรมการออกแบบลายผ้าและการย้อมสีผ้าธรรมชาติ วันที่ 1-2 กันยายน 2565 จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการย้อมสีผ้าจัดเตรียมโต้ะเก้าอี้ ไว้ให้ชาวบ้านและอาจารย์ประจำตำบลนะที่จะมาเข้าร่วมการอบรม และจัดเตรียมน้ำขนมไว้สำหรับแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่ 6 บ้านม่วงเจริญ ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

จัดหาวัตถุดิบมีดังนี้

 1. ใบสบู่เลือด 5 กิโลกรัม
 2. น้ำสะอาด 10 ถัง
 3. หม้อยอมสี 4 ใบ
 4. ครกหิน 2 ชุด
 5. เตาถ่าน 4 หัว
 6. 6. ไม้พาย 3 อัน
 7. กะละมังขนาดใหญ่ 5 ใบ

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการกิจกรรมอบรมการออกแบบลายผ้าและการย้อมสีผ้าธรรมชาติ วันที่ 3 กันยายน 2565 อาจารย์ได้ให้กลุ่มประชาชนและกลุ่มนักศึกษาช่วยกันนำน้ำสะอาดมาต้มเตรียมที่จะยอมสีธรรมชา  ติ เตรียมต้มน้ำทั้ง 4 หม้อ ให้เดือด พร้อมที่จะยอมสีธรรมชาติ หม้อที่ 1 ใส่ใบสบู่เลือด หม้อใบที่2 ใส่ดอกดาวเรือง หม้อใบที่ 3 ใส่แก่นฝางที่คณะวิทยากรเตรียมมาให้ หม้อใบที่ 4ต้มให้สิ่งสกปรกออกจากเส้นใยให้สะอาดหม้อที่ 1 นำด่างฟอก 3 ห่อ เทลงไปในหม้อที่เตรียมไว้แล้วเทน้ำยาล้างจาน ประมาณ 3 ทัพพี นำเส้นใยที่เตรียมไว้ต้มประมาณ1 ชั่วโมงต้มเอาสิ่งสกปรกออกแล้วนำลงมาพักในน้ำอุ่นใส่เกลือประมาณ 10 นาที

 

หม้อที่ 2 ต้มน้ำใบสบู่เลือดต้มให้เดือดต้มประมาณ 1 ชั่วโมง  จนสีของใบสบู่เลือดออกมาเป็นสีเขียวเข้ม  แล้วนำน้ำที่ต้มมากรองเอาน้ำที่ต้มแล้วนำมาต้มให้เดือดให้ได้อุ่น 60-90 องศา ส่วนผสม  สารจุลสี 4 ทัพพี แล้วคนให้เข้ากันจะกลายมาเป็นสีเขียวอ่อน  แล้วค่อยนำเส้นใยที่ต้มเอาสิ่งสกปรกออกแล้วนำมายอมในน้ำสบู่เลือดใช้ไม้พายขยี้เส้นใยให้น้ำซึมเข้าไปในเส้นใยได้เป็นอย่างดียอมประมาณ 1 ชั่วโมง ให้สีธรรมชาติซึมเข้าไปแล้วค่อยนำมาล้างในน้ำสะอาดล้างจนน้ำใสสีไม่ออกแล้วนำขึ้นมาพัก กระตุกเส้นใยไม่ให้เส้นพันกัน แล้วนำมาพึงลมให้แห้งแล้วค่อยนำเส้นใยมาถักทอเป็นผ้าทอมือ

 

หม้อที่ 3  ต้มน้ำดอกดาวเรืองต้มให้เดือดต้มประมาณ 1 ชั่วโมง  จนสีของดอกดาวเรืองออกมาเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วนำน้ำที่ต้มมากรองเอาน้ำที่ต้มแล้วนำมาต้มให้เดือดให้ได้อุ่น 60-90 องศา ส่วนผสม สารส้ม 4 ทัพพี แล้วคนเข้ากันจะกลายมาเป็นสีเหลืองเข้ม แล้วค่อยนำเส้นใยที่ต้มเอาสิ่งสกปรกออกแล้วนำมายอมในน้ำดอกดาวเรืองใช้ไม้พายขยี้เส้นใยให้น้ำซึมเข้าไปในเส้นใยได้เป็นอย่างดียอมประมาณ 1 ชั่วโมง ให้สีธรรมชาติซึมเข้าไปแล้วค่อยนำมาล้างในน้ำสะอาดล้างจนน้ำใสสีไม่ออกแล้วนำขึ้นมาพัก กระตุกเส้นใยไม่ให้เส้นพันกัน แล้วนำมาพึงลมให้แห้งแล้วค่อยนำเส้นใยมาถักทอเป็นผ้าทอมือ

 

 

หม้อที่ 4 ต้มน้ำแก่นฝางต้มให้เดือดต้มประมาณ 1 ชั่วโมง จนสีของแก่นฝางออกมาเป็นสีแดง แล้วนำน้ำที่ต้มมากรองเอาน้ำที่ต้มแล้วนำมาต้มให้เดือดให้ได้อุ่น 60-90 องศา ส่วนผสม สารสนิมเหล็ก 4 ทัพพี แล้วคนเข้ากันจะกลายมาเป็นสีม่วง แล้วค่อยนำเส้นใยที่ต้มเอาสิ่งสกปรกออกแล้วนำมายอมในน้ำแก่นฝางใช้ไม้พายขยี้เส้นใยให้น้ำซึมเข้าไปในเส้นใยได้เป็นอย่างดียอมประมาณ 1 ชั่วโมง ให้สีธรรมชาติซึมเข้าไปแล้วค่อยนำมาล้างในน้ำสะอาดล้างจนน้ำใสสีไม่ออกแล้วนำขึ้นมาพัก กระตุกเส้นใยไม่ให้เส้นพันกัน แล้วนำมาพึงลมให้แห้งแล้วค่อยนำเส้นใยมาถักทอเป็นผ้าทอมือ

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการลงพื้นที่สอบถามและเก็บข้อมูล วันที่ 4 กันยายน 2565 ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลของ ชาวสวนหรือเกษตรกร ณวัตกรรมท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว สัตว์เลี้ยง ร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงพืชพันธุ์ในชุมชน ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงในแอป U2T

ข้าพเจ้ากับคณะทีมงานจากU2Tได้เข้าร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพ  วันที่ 5-8 กันยายน 2565 สถานที่ทำการ ศส.ปชต. ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

 

 • สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับกรรมการศูนย์ฯ
 • การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ U2T
 • การเรียนรู้กลไกการขับเคลื่อนภารกิจการเสริมสร้างพลเมือง
 • รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินการร่วมกัน

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดบูธแสดงสินค้าผ้าคลุมไหล่และกระเป๋าอเนกประสงค์ม่วงเจริญ วันที่ 16-18 กันยายน 2565 สถานที่จัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์คือ

 • ออกบูธแสดงสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ
 • ออกบูธแสดงสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการขาย
 • ออกบูธแสดงสินค้าและบริการเพื่อโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่
 • ออกบูธแสดงสินค้าและบริการเพื่อหาคู่ค้าทางธุรกิจ
 • ออกบูธแสดงสินค้าและบริการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าและกลุ่มธุรกิจ
 • ออกบูธแสดงสินค้าและบริการเพื่อสำรวจคู่แข่งและตลาด
 • ออกบูธแสดงสินค้าและบริการเพื่อสร้างฐานข้อมูลลูกค้า