โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2565

          ข้าพเจ้า นายจิรพงศ์  นามวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิต ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลเมืองฝ้าย

อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ BCG (U2T for BCG and Regional Development) รอบที่ 2

จากการที่ข้าพเจ้าและคณะอาจารย์ประจำตำบลจัดประชุม โดยได้เรียนเชิญวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานการออกแบบมาให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลเมืองฝ้าย และมีกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และให้ชาวบ้านแต่ละกลุ่มเลือกเฉดสีตามที่ตัวเองชอบ เมื่อเลือกได้แล้วให้ติดแถบสีลงบนกระดาษโดยมีผู้ปฏิบัติงานช่วยในการแยกสีและติดกาวแผ่นสีลงกระดาษจากกิจกรรมนี้ชาวบ้านสามารถนำไปใช้สำหรับการออกแบบเฉดสีของเสื่อพื้นบ้านได้

อาจารย์ประจำตำบล และผู้ปฏิบัติงานได้จัดเตรียมขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์เบาะรองนั่งและโคมไฟเสร็จแล้วนั้น ได้ลงพื้นที่ให้ชาวบ้านในตำบลเมืองฝ้ายเข้าร่วมทำผลิตภัณฑ์เบาะรองนั่งและโคมไฟ โดยอาจารย์ประจำตำบลได้แบ่งหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้าน แบ่งเป็นดังนี้

1.ให้ผู้ปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กันทำผลิตภัณฑ์โคมไฟ ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทำโคมไฟกลุ่มละ 4 อัน โดยโคมไฟมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ 15 เซนติเมตร สูง 25 เซนติเมตร เนื่องด้วยระยะเวลาที่จำกัดจึงสามารถทำโคมไฟได้เพียงกลุ่มละ 1 อันเท่านั้น อาจารย์ประจำตำบลจึงได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มไปทำโคมไฟให้เสร็จตามเป้าหมาย

2.ให้ชาวบ้านตัดเสื่อตามขนาดที่อาจารย์ประจำตำบลกำหนดไว้เพื่อไปทำเบาะรองนั่ง และมอบหมายให้ชาวบ้านที่ใช้จักรเย็บผ้าเย็บขอบเบาะรองนั่ง