SC11-2 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2565

     ดิฉันนางสาว กัลยารัตน์ ศรีจันทร์ ประเภทประชาชนตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจU2T BCG
ในเดือนกันยายนนี้ ก็ดำเนินการมาถึงเดือนสุดท้ายแล้ว ในเดือนนี้ได้มีการอบรม ความรู้เกี่ยวกับ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการสร้างพลเมืองคุณภาพETC Week และทำแบบทดสอบผ่านApplication Civie Education พลเมืองคุณภาพ แอพพลิเคชั่นก็จะมีคลิปความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองคุณภาพ20คลิปและต้องทำเเบบทดสอบไม่น้อยกว่าร้อนละ80จะได้รับใบ Certificate
ทางทีมงานตำบลชุมแสง ได้มีการประชุม เรื่องการลงพื้นที่ติดต่ออาจารย์กศน. และเข้าพบกรรมการ ศล.ปชต.เพื่อพูดคุยเรื่องบทบาทหน้าที่การดำเนินงาน การขับเคลื่อนภารกิจ พร้อมทั้งลงพื้นที่ เก็บข้อมูลในชุมชน เพื่อนำมาเขียนรายงานสรุปผลการลงพื้นที่ โดยได้แบ่งวันและเวลาการลงพื้นที่ คือวันที่หนึ่ง ลงพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ วันที่สอง ลงพื้นที่บ้านโคกสิงห์ วันที่สามลงพื้นที่บ้านสะกุด และวันที่สี่ลงพื้นที่บ้านโนนแดง โดยเนื้อหาที่จะไปเก็บข้อมูล ส่วนมากจะเป็น การใช้ชีวิตของชาวบ้านในชุมชนตำบลชุมแสง ว่ามีความสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย หลักการใช้ชีวิตพอเพียง การเลือกผู้แทน ผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน การออกไปเลือกตั้งของแต่ละหมู่บ้านในตำบลชุมแสง
ในเดือนนี้มีการอบรม การทำสติ๊กเกอร์ ติดผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ ทอฟฟี่กล้วย โดยได้วิทยากร มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเกียรติอย่างมาก กับทางทีมงานตำบลชุมแสง ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในห้องประชุมอบต.ชุมแสง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม เป็นชาวบ้านที่ทำมะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่มตากแห้ง และชาวบ้านที่ทำทอฟฟี่กล้วย ที่มาขายให้ทางทีมงานตำบลชุมแสง ทางทีมงานตำบลชุมแสงจึงคิดที่จะ จัดงานอบรม เกี่ยวกับการสร้างเพจเฟซบุ๊ก และสอนวิธีการทำสติกเกอร์ ติดผลิตภัณฑ์ให้น่าดึงดูด น่าสนใจต่อผู้พบเห็น ซึ่งชาวบ้านมีความสนใจเป็นอย่างมาก ให้ความร่วมมือ โดยทางทีมงานตำบลชุมแสงได้แจ้งว่าให้ชาวบ้านนำโทรศัพท์มา เป็นการสอนทำสติ๊กเกอร์ที่ง่ายไม่ยุ่งยากและการสร้างเพจเฟสบุ๊คเบื้องต้น ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความสนใจ ให้ความร่วมมือ ทำให้การอบรมในครั้งนี้ มีความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการจัดอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ ขอสร้างร้านช้อปปี้ให้ขายดีติดตลาดฉับไว การอบรมในหัวข้อนี้มีความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางทีมงานตำบลชมแสงได้มีการส่ง ทีมงานไปเข้าร่วมอบรม และได้สร้าง ร้านค้าในช้อปปี้ เพื่อเป็นอีกช่องทางในการจำหน่ายมะม่วงหาวมะนาวโห่แชร์อิ่มตากแห้ง และท็อฟฟี่กล้วย เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ที่หลากหลาย และเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้กับชาวบ้าน โดยปัจจุบันชาวบ้านที่นำมะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่มตากแห้ง และทอฟฟี่กล้วยมาขายให้กับทีมงานตำบลชมแสงนั้น ได้เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน25%ซึ่งทางทีมงานตำบลชุมแสง มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลชุมแสง
ซึ่งในเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการดำเนินงานในโครงการบุหรี่ ตัวดิฉัน และทางทีมงานตำบลชุมแสง มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อยากให้ผลิตภัณฑ์ ที่ทางทีมงานตำบลชุมแสง ได้ร่วมประชุม ทดลองทำ ตลอดจนถึงการสอนชาวบ้านและชาวบ้านนำผลิตภัณฑ์มาขายให้กับทางทีมงานผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่มตากแห้งและทอฟฟี่กล้วย จะเป็นผลิตภัณฑ์ของดีประจำตำบลชุมแสง ต่อไป ถึงแม้ว่าโครงการ นี้จะจบลงแต่ผลิตภัณฑ์ นี่จะเป็นของดี อยู่คู่ตำบลชมแสงต่อไป