โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน โครงการ U2T for BCG เป็นโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ข้าพเจ้านาย

ภานุวัฒน์ หาระโคตร เป็นผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ได้รับหน้าที่เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาตำบลร่อนทอง เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการ BCG

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ได้นำสินค้า บ้านหนองแม่มด หมู่ที่ 10 ตำบลร่อน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นำขายในงานรับปริญาบัตร ณ มหาวิยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 18 กันยายน 2565

กำหนดการขายสินค้า

น้ำพริกนรกหนองแม่มดเพิ่มแคลเซียม   35บาท/กระปุก

ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด   25บาท/ห่อ

ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด   10บาท/ถุง

 

เมื่อวันที่  15 กันยายน 2565 เวลา 8.30 นาที นางสาวนุสบา  หมื่นหาวงค์ และ นาง ทองแดง บุญตา ได้ลงพื้นที่ในการขายน้ำพริกเพิ่มแคเซียมและข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ทำยอดขายได้ 229 บาท

กำหนด ราคา ในการขาย

น้ำพริกนรกหนองแม่มดเพิ่มแคลเซียม   35บาท/กระปุก

ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด   25บาท/ห่อ

ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด   10บาท/ถุง

ขายได้

น้ำพริกนรกหนองแม่มดเพิ่มแคลเซียม   4 กระปุก       รวม   135 บาท

ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด   2  ห่อ                    50  บาท

ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด  11  ถุง                   110  บาท

รวมทั้งหมด 229 บาท

เมื่อวันที่  16 กันยายน 2565 เวลา 8.30 นาที นางสาวขนิษฐา เสนาราช และ นาย ภานุวัฒน์ หาระโคตร ได้ลงพื้นที่ในการขายน้ำพริกเพิ่มแคเซียมและข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ทำยอดขายได้  1,640 บาท

กำหนด ราคา ในการขาย

น้ำพริกนรกหนองแม่มดเพิ่มแคลเซียม   35บาท/กระปุก

ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด   25บาท/ห่อ

ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด   10บาท/ถุง

ขายได้

น้ำพริกนรกหนองแม่มดเพิ่มแคลเซียม   20 กระปุก       รวม   700 บาท

ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด   20  ห่อ                    500  บาท

ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด   32  ถุง                    320  บาท

น้ำพริก พวง                                 12  ถุง                    120  บาท

รวมทั้งหมด 1,640 บาท

 

เมื่อวันที่  17 กันยายน 2565 เวลา 8.30 นาที นางสาวขนิษฐา เสนาราช นางสาวขวัญชีวา โมฬีชาติ นางสาว ปริยา ชำรัมย์ นางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์ นางทองแดง บุณตา นางสาวนุสบา หมื่นวงค์ และนางสาวอรัญญา พาสว่าง ได้ลงพื้นที่ในการขายน้ำพริกเพิ่มแคเซียมและข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ทำยอดขายได้  1,625  บาท

กำหนด ราคา ในการขาย

น้ำพริกนรกหนองแม่มดเพิ่มแคลเซียม   35บาท/กระปุก

ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด   25บาท/ห่อ

ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด   10บาท/ถุง

ขายได้

น้ำพริกนรกหนองแม่มดเพิ่มแคลเซียม   22 กระปุก       รวม   770 บาท

ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด   27  ห่อ                    675  บาท

ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด   18  ถุง                    180  บาท

รวมทั้งหมด 1,625 บาท

เมื่อวันที่  18 กันยายน 2565 เวลา 8.30 นาที นางสาวขนิษฐา เสนาราช นางสาวขวัญชีวา โมฬีชาติน นายภานุวัฒน์ หาระโคตร นางสาว ปริยา ชำรัมย์ นางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์ นางทองแดง บุณตา นางสาวนุสบา หมื่นวงค์ และนางสาวอรัญญา พาสว่าง ได้ลงพื้นที่ในการขายน้ำพริกเพิ่มแคเซียมและข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ทำยอดขายได้  1,640 บาท

กำหนด ราคา ในการขาย

น้ำพริกนรกหนองแม่มดเพิ่มแคลเซียม   35บาท/กระปุก

ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด   25บาท/ห่อ

ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด   10บาท/ถุง

ขายได้

น้ำพริกนรกหนองแม่มดเพิ่มแคลเซียม   42 กระปุก       รวม   1,470 บาท

ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด   11  ห่อ                    275  บาท

ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกหนองแม่มด   51  ถุง                     510  บาท

รวมทั้งหมด 2,255 บาท

สรุปยอดขายในการขายข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกแม่มดและน้ำพริกนรกแม่มดเพิ่มแคลเซียม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 3 วันทำยอดขาย 4,109 บาท ในการขายน้ำพริกนรกแม่มดเพิ่มแคลเซียมและข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกแม่มดผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณผู้ปัฎิบัติงานทุกคนที่ช่วยการขายน้ำพริกนรกแม่มดเพิ่มแคลเซียมและข้าวเกรียบน้ำพริกนรกแม่มด ลุ ล่วงไปได้ด้วยดี ทำให้ผู้ปัฎิบัติงานทุกคนได้รู้หลักการในการขายน้ำพริก