วางแผนดีมีกำไร

พสิษฐ์ กุสิรัมย์

การวางแผนธุรกิจและการตลาดยุคใหม่ เป็นการเริ่มต้นที่จะลงมือในการวิเคราะห์ สินค้าและตลาดเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าสินค้านั้นจะมีมาตรฐานแค่ไหนก็คงต้องวางแผนคาดการณ์ในอนาคต เปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะโลกที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

ปัจจุบันสถานการณ์ทางธุระกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย ทำให้การวางแผนทางด้านการตลาดจำเป็นอย่างยิ่ง สินค้าในชุมชนตำบลโคกเหล็กอาจจะเป็นสินค้าที่ไม่ถึงขั้นต้องวางแผนในทางธุระกิจ แต่ผู้ที่ทำการค้าขายต้องมีการคิดการวางแผนที่จะทำให้สินค้าของตนเองได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นที่รู้จักสามารถสร้างมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้น เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร และบรรจุภัณฑ์ จะต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่มีการศึกษาการตลาดและการวางแผนอาจจะพบปัญหาในเรื่องของการค้าขายสินค้าและเป้าหมายความต้องการที่จะให้เกิดขึ้นกับสินค้าของเรา จากการลงพื้นที่สำรวจสินค้าของชุมตำบลโคกเหล็ก ส่วนใหญ่ขาดการวางแผนเรื่องของการตลาดด้านการแปรรูปสินค้า และตลาดออนไลน์ที่เป็นตลาดทางเลือกอีกรูปแบบ

การวางแผนธุรกิจสำคัญอย่างยิ่งต่อสินค้าไม่ว่าจะเป็นตลาดออนไลน์หรือตลาดทั่วๆไปจะต้องมีการวางแผนและพัฒนาสินค้าอยู่เสมอเพื่อสร้างยอดขายและให้ได้กำไรมากขึ้นกว่าเดิม