นำเสนอความรู้ใหม่ๆให้ชาวตำบลโคกเหล็ก

ปรียาภรณ์ จันทะคำมา

     โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เดือนกันยายนทางคณะทำงานได้ลงมือทำผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไส้กรอกและน้ำผักกับผงผักเพื่อสุขภาพ ทางคณะดำเนินงานประจำตำบลโคกเหล็กได้ลงพื้นที่เพื่ออบรมและมอบความรู้ ของผลิตภัณฑ์ทั้งสองให้กับคนในชุมชนตำบลโคกเหล็ก และผู้ที่มีความสนใจอยากศึกษาและร่วมอบรม

    โดยนำเสนอผ่านโครงการและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไส้กรอก  และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจและการตลาดยุคใหม่ และสอนการจัดทำการตลาดอย่างไรให้เหมาะสมกับสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ได้ให้กับชุมชนและชาวบ้านต่อไป นอกจากกิจกรรมอมรบทั้งสามอย่างแล้ว ทางคณะได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บบันทึกข้อมูล( ECT WEEK)และให้คำปรึกษาแนะนำโดยร่วมมือทำงานกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.)

       การร่วมอบรมกับชาวบ้านในครั้งนี้ ทำให้ดิฉันและทีมงาน ได้ความรู้ไปพร้อมกับชาวบ้าน โดยคณะทีมงานของเรา ทำงานให้เป็นไปตามหลัก BCG ในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เหมาะสมและไม่เกิดของเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้สวยงามต่อไป