การพิชิตภารกิจของ ECT WEEK

วรรณิพา จริตรัมย์

          การพิชิตภารกิจของ ECT WEEK เป็นภารกิจพิเศษของโครงการ U2T ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.จังหวัด) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.อำเภอ) ครูประจำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล (กศน.ตำบล)  และกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)

โดยภารกิจนี้จะต้องลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลโคกเหล็ก เป็นการลงพื้นที่เพื่อสอบถามและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในชุมชน แนะนำให้ออกไปใช้สิทธิทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเพราะเป็นวิธีที่เราสามารถเลือกผู้นำในแบบที่เราต้องการได้ และได้มีการสอบถามกับชาวบ้านว่าต้องการผู้นำแบบไหนที่จะให้เข้ามาพัฒนาชุมชนของเรา และคำตอบที่ได้ ส่วนใหญ่จะตอบว่า อยากได้ผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ ช่วยเหลือประชาชน เคารพกฎระเบียบของสังคม ไม่เอาเปรียบประชาชนคนยากคนจนและสามารถพัฒนาชุมชน บ้านเมืองให้เจริญขึ้นในวันข้างหน้า

จากการออกพื้นที่พิชิตภารกิจ ECT WEEK นั้นถึงแม้จะมีอุปสรรคในเรื่องฝนฟ้าอากาศ แต่พวกเรายังสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือความสามัคคีของคณะทำงาน U2T ตำบลโคกเหล็กที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เจอในแต่ละวัน ขอขอบคุณคณะ ศส.ปชต.ตำบลโคกเหล็ก และชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ด้วยค่ะ