ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา ผุยโพนทัน เป็นผู้ปฎิบัติงาน ประเภทบัณฑิต ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องกิจกรรมลงพื้นที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำพริก ในพื้นที่ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

การดำเนินงานในเดือนกันยายน ณ ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่31 สิงหาคม 2565 การประชุมการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด

วันที่ 6 กันยายน 2565 ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG การพัฒนาบรรจุภัณฑ์นำ้พริกปลาย่างและนำ้พริกกากหมู และมีวิทยากรอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาให้ความรู้เกียวกับบรรจุภัณฑ์และการตลาดแบบต่างๆ

กำหนดการ

7:30-8:00 ลงทะเบียน
8:30-10:00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์’’
10:00-11:00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกปาย่าง’’
11:30-12:00 น. สาธิตการบรรจุภัณฑ์น้ำพริกปลาย่างและน้ำพริกกากหมู
12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:00 น. สรุปกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกปลาย่างและน้ำพริกกากหมู

วันที่ 9 กันยายน 2565ได้เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. เพื่อพูดคุยถึงบทบาทและหน้าที่การดำเนินงานของ ศส.ปชต. ณ กศน. อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 14-18 กันยายน 2565 ได้มีการจัดบูธขายสินค้าผลิตภัณฑ์ประจำตำบล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นวันซ้อมรับราชทานปริญญาบัตร ซึ่งผลิตภัณฑ์ประจำตำบลสนามชัย คือ นำ้พริกปลาย่างและนำ้พริกกากหมู