ข้าพเจ้า นางสาวสุภาพร รสหอม ผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตจบใหม่ ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ SC16-2 คณะวิทยาศาสตร์

ประชุม วันที่ 31 สิงหาคม 2565  การเก็บข้อมูล TCD ให้ครบถ้วนตามที่กำหนด การจัดอบรม กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG การพัตนาบรรจุภัณฑ์ ในวันที่ 6 กันยายน 2565 โดยมีการจัดเตรียมกิจกรรมดังนี้ การเตรียมบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อบรรจุน้ำพริกปลาย่างและน้ำพริกากหมู การออกแบบโลโก้แบรนด์สินค้าน้ำพริกปลาย่างและน้ำพริกากหมู การทำตลาดออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางในการโปรโมทสินค้า นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมสถานที่ เตรียมอาหารกลางวัน และจัดเบรกเช้าบ่าย

การดำเนินงานกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG การพัตนาบรรจุภัณฑ์ ในวันที่ 6 กันยายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการพัฒนาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์” โดย ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี มีหัวข้อดังนี้ การออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมาย (Symbol & Sign) เป็นการออกแบบเพื่อสื่อความหมายเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ทำความเข้าใจกับผู้พบเห็นโดยไม่จำเป็นต้องมีภาษากำกับ เช่น ไฟแดง เหลือง เขียว ตามสี่แยกหรือเครื่องหมายจราจรอื่นๆ

– เครื่องหมาย (Symbo) คือ สื่อความหมายที่แสดงความนัยเพื่อเป็นการชี้ เตือนหรือกำหนดให้สมาชิกในสังคมรู้ถึงข้อกำหนดอันตราย เช่น เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสถานที่

– สัญลักษณ์ คือ สื่อความหมายที่แสดงความนัยเพื่อบอกให้ทราบถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งไม่มีผลในทางปฏิบัติเหมือนเครื่องหมายแต่มีผลทางด้านการรับรู้ ความคิดหรือทัศนคติที่พึงมีต่อสัญลักษณ์นั้นๆ เช่น สัญลักษณ์ของชาติ เช่น ธงชาติ ฯลฯ

การอบรม “เชิงปฏิบัติการการพัฒนาการขายของผ่านตลาดออนไลน์” โดย อาจารย์ประภาส ไชยเขต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การเก็บข้อมูล ECT Week ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลสนามชัย ดำเนินการในโครงการ U2T for BCG เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) เรียนรู้การขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างเครือข่ายและการทำงานร่วมกับชุมชน เก็บข้อมูลดังนี้
วันที่ 5 กันยายน 2565 เข้าพบ นายยุทธนา ทองทิพย์ ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย อำเภอสตึก เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) รวมถึงการสร้างเครือข่ายและการทำงานร่วมกับชุมชน
วันที่ 6 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เรื่องการเมืองใกล้ตัว สอบถามประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการเมืองใกล้ตัว และวิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน
วันที่ 7 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “ผู้แทนผู้พึงประสงค์” การเลือกใครเป็นผู้แทนของประชาชนควรมีปัจจัยอะไรบ้าง ประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ที่จะมาเป็นผู้แทนหรือไม่ อย่างไร คุณสมบัติของผู้แทนที่ท่านต้องการมีอะไรบ้าง ฉันอยากให้ผู้แทนทำหน้าที่อะไรบ้าง
วันที่ 8 กันยายน 2565 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
วันที่ 9 กันยายน 2565 ระดมความเห็น ระดมความเห็น ข้อเสนอแนะ ร่วมกับกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อจัดทำสรุปรายงาน

วิดีโอประจำเดือนกันยายน