ชุมชนเข้มแข็ง สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ตำบลสะแก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

(ประจำเดือน กันยายน .. 2565)

 

วิภา จูมเกตุ

               การปฏิบัติหน้าที่ได้เดินทางมาถึงเดือนกันยายน 2565 เป็นอีกเดือนที่ได้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ในเขตพื้นที่ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนนี้คณะผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนในด้านการฝึกทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โดยเชิญวิทยากรเฉพาะด้านมาสอนประชาชนในพื้นที่ทำกระเป๋าสานและแจกันจากผักตบชวา ผักตบชวาเป็นพืชด้อยค่าจึงถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นงานหัตถกรรมประเภทกระเป๋า รองเท้า แจกัน และตะกร้าจักสาน เพื่อต่อยอดคุณค่าและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชนชาวตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกทักษะและต่อยอดอาชีพในท้องถิ่น ส่งเสริมการหารายได้ด้วยตนเอง นอกจากจัดอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกทักษะการสร้างอาชีพแล้วทางคณะผู้ปฏิบัติงานก็ได้เล็งเห็นความสำคัญให้ด้านการทำการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้ชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น (Online Marketing for Beginners) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG ang Regional Development ) ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์ในการขาย วิธีการขาย การสร้างเพจ Facebook การไลฟ์สด การยิงแอดในสื่อโซเชียล ซึ่งประชาชนก็ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

จากการลงพื้นที่และจัดกิจกรรมอบรมให้กับชุมชน เราได้มีการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบทำให้วัตถุดิบที่ดูไร้ค่าสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเม็ดเงินและสร้างอาชีพให้กับชุมชุม เช่น การนำผักตบชวาและดอกหญ้าแห้งมาต่อยอดจากเดิมที่ชาวบ้านได้มีการนำมาตากแห้งและใช้เพื่อจักสานเป็น เสื่อ รองเท้า ดอกไม้แห้ง อยู่แล้ว เราจึงได้มีการออกแบบให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ กระเป๋า แจกัน ช่อดอกไม้ เพิ่มเข้ามาเพื่อตอบสนอบความต้องการของลูกค้า จากนั้นก็มีการออกแบบโลโก้สินค้าและสร้างเพจ Facebook ให้กับชุมชนเพื่อใช้ในการทำการตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์รูปสินค้า ไลฟ์สดขาย เปิดรับออเดอร์แบบออนไลน์ เป็นการเปิดช่องทางในการเข้าถึงสินค้าได้หลากหลายรูปแบบและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน

ชุมชนตำบลสะแกถือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและกล้าหาญเป็นอย่างมาก ผู้คนในพื้นที่มีความเป็นกันเองพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ข้าพเจ้ามีความรู้สึกดีใจและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมปฏิบัติงานและได้เข้าช่วยเหลือ มอบความรู้ให้แก่ชุมชนแห่งนี้ และหวังว่าการเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดอาชีพที่ดีที่ทุกคนในชุมสามารถเข้าถึงได้ทำให้มีอาชีพเป็นของตัวเอง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ต่อไป

 

       

       

       

                   

 

SC17-2 การปฏิบัติงานเดือนกันยายน ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์