SC14-2 กระเป๋าและพวงกุญแจจากเศษผ้า ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG)

ข้าพเจ้านางสาวชัญญา โชตินัทธวัฒน์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG) ภายในวันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ทางทีมงานได้ทำการลงพื้นที่ เพื่อจัดอบรมให้แก่ชุมชน และนักเรียนโรงเรียนทศพรวิทยา ซึ่งเป็นการอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ รวมไปถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างตลาดออนไลน์ การขายออนไลน์ การทำโลโก้แบรนด์ รวมไปถึงการจัดทำเพจFacebookอีกด้วย และภายในวันที่ 15-18 กันยายน พ.ศ.2565  ทางโครงการได้ให้ทีมงานและชุมชน จัดตั้งบูธในชื่อโครงการ U2T for BCG BRU Fair มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 152 ตำบล เพื่อให้นำสินค้าที่ได้นำมาวางขายในครั้งนี้ด้วย

ภายในวันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน มีการจัดอบรมให้กับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และนักเรียนโรงเรียนทศพรวิทยา ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อการสร้างตลาดออนไลน์ เพื่อให้ชาวบ้าน และนักเรียนได้เล็งเห็นถึงช่องทางการขายที่หลากหลาย โดยมีท่านวิทยากรคืออาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน 2 ท่าน โดยมีการอบรมเกี่ยวกับ การขายออนไลน์ การสร้างแบรนด์ การสร้างโลโก้แบรนด์ รวมไปถึงการสร้างเพจFacebookที่จะใช้ในการขายสินค้าได้จริงอีกด้วย นอกจากนี้ ทางผู้ปฏิบัติงาน และวิทยากร ได้ให้ชุมชน และนักเรียนโรงเรียนทศพรวิทยาได้มีการลงมือปฏิบัติจริง คือการสร้างโลโก้แบรนด์ และสร้างเพจFacebookเพื่อนำมาใช้ขายได้จริง ซึ่งทางชุมชนได้ตั้งชื่อเพจว่า “Gift kae ถิ่นอีสานบ้านนิคม” โดยทางชุมชนจะนำเพจนี้ไปใช้ในการขายกระเป๋า และพวงกุญแจจากเศษผ้าต่อไป ในการอบรมครั้งนี้ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และนักเรียนโรงเรียนทศพรวิทยาคมได้ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในการลงมือปฏิบัติเป็นอย่างดี จากการจัดอบรมครั้งนี้ทำให้เกิดแรงผลักดัน และกระตุ้นให้ชาวบ้านและนักเรียน มีความสนใจที่จะขายสินค้าต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางการขายออนไลน์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ขายได้ในอนาคตต่อไปอีกด้วย ต่อมาภายในวันที่ 15-18 กันยายน พ.ศ.2565 ทางโครงการได้ให้ทีมงานและชุมชน จัดตั้งบูธในชื่อโครงการ U2T for BCG BRU Fair มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 152 ตำบล ซึ่งงานได้จัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยแต่ละตำบล รวมไปถึงตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้นำสินค้าที่ชุมชนผลิต คือกระเป๋าและพวงกุญแจจากเศษผ้า ได้นำมาวางขายในงานครั้งนี้อีกด้วย

 

จากที่ข้าพเจ้าได้เข้าและจัดอบรมในตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้หัวข้อการขายออนไลน์ ข้าพเจ้าได้ลงมือปฏิบัติงานและสอนงานจริงให้แก่ชุมชน จึงได้เล็งเห็นว่าชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนทศพรวิทยา มีความสนใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และสามารถทำผลงานต่าง ๆ ออกมาได้ดีมากเช่นเดียวกัน รวมไปถึงจากที่ข้าพเจ้าได้จัดตั้งบูธเพื่อขายสินค้ากระเป๋าและพวงกุญแจจากเศษผ้า ของตำบลนิมคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์นั้น ข้าพเจ้าก็ได้เล็งเห็นถึงกลุ่มลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งสินค้าที่ขายดีจะเป็นสินค้ากระเป๋าสตางค์จากเศษผ้า นอกจากนี้ดิฉัน ทางผู้ปฏิบัติงาน และทางชุมชนก็ได้รับประสบการณ์ รวมไปถึงนำความรู้ที่ได้นำไปต่อยอดให้กับชุมชนได้ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ต่อภายในอนาคต