หลักสูตร : SC22-2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
(U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2565

ข้าพเจ้า นางสาวสมหมาย สงครามรอด ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

22 สิงหาคม 2565 ได้นัดประชุมออนไลน์แบ่งกลุ่มรับผิดชอบงาน 3 กลุ่ม คือ
1.การสร้างเพจ facebook ของตำบล
2.การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3.การออกแบบโลโก้ติดผลิตภัณฑ์

23 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลกับคนในหมู่บ้าน เพื่อกรอกลงระบบ TCD ซึ่งเป็นฐานข้อมูลชุมชนหรือของตำบล ที่รวบรวมข้อมูลสําคัญพื้นฐานของเศรษฐกิจ การเก็บรวบรวมข้อมูลพืช สัตว์ แมลง และสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นในพื้นที่ ข้อมูลการเกษตรในพื้นที่ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

29 สิงหาคม 2565 อาจารย์ประจำตำบลได้แจ้งเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในวันที่ 3 กันยายน 2565 เรื่องของการจัดอาหารว่าง การเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการทำกิจกรรม การเข้าสอบถามกลุ่มทอผ้าเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเตรียมความพร้อม

31 สิงหาคม 2565 อาจารย์ประจำตำบลได้แจ้งทีมงานในการออกบูธขายผลิตภัณฑ์ในงานวันที่ 14-18 กันยายน 2565 ซึ่งได้แบ่งเวรกันเพื่อช่วยกันในการทำงาน และได้ช่วยกันโหวตรูปแบบโลโก้ของตำบลไว้สำหรับติดผลิตภัณฑ์

2 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เพื่อเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม จะมีการเตรียมอุปกรณ์เพื่อไว้ในการย้อมผ้า และสถานที่สำหรับประชุมเพื่อเลืกลายผ้าในการทอ จะแบ่งทีมงานรับผิดชอบงานช่วยกัน


 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์ประจำตำบล
ได้แจ้งการลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในวันที่ 5-9 กันยายน 2565 เพื่อสอบถามข้อมูลกับทางชาวบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ถึงเรื่องของประชาธิปไตย เรื่องไม่เป็นเรื่อง การดำรงชีวิต การเข้าถึงของเรื่องต่างๆ ของประชาธิปไตย

3 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมย้อมสีผ้าทอมือและเลือกลายผ้า ซึ่งจะมีวิทยากรสอนการย้อมสีธรรมชาติ จะมีทั้งเรื่องเวลาในการย้อม อุณหภูมิ และปริมาณของส่วนผสมต่างๆ เกี่ยวกับน้ำที่ใช้วัตถุดิบที่ใช้ของแต่ละสี ในการย้อมสีที่ใช้ คือ สีม่วง สีเหลือง และสีเขียว
ส่วนผสมในการย้อมสีมีดังนี้
ผ้าชีกวง,แก่นฝาง,ดอกดาวเรือง,ใบสบู่เลือด,สารจุลสี,สารสนิมเหล็ก,สารส้ม,เกลือ,น้ำ,น้ำยาล้างจาน,ด่างฟอกไหมขาว

5-9 กันยายน 2565 ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ถึงบทบาทหน้าที่ การใช้ชีวิตสอดคล้องกับประชาธิปไตย ว่าชาวบ้านเข้าใจมากน้อยเพียงใดและให้ความสำคัญกับเรื่องประชาธิปไตย เพื่ออธิบายและเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้ชาวบ้าน