บ้านสนวนนอก  ในอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมพื้นที่บริเวณหมู่บ้าน เป็นผืนป่าทึบที่มีต้นสนวนขึ้นอยู่จึงได้ชื่อว่าบ้านสนวน บ้านสนวนนอกเป็นชุมชนโบราณที่ยังคงดำรงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ใช้ภาษาพื้นถิ่นเขมร และสืบสานการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ้าไหมลายดั้งเดิมที่ตกทอดกันมาแต่โบราณ คือ ผ้าไหมหางกระรอกซึ่งถือเป็นลายเอกลักษณ์ของผ้าไหมบ้านสนวนนอก

 

บ้านสนวนนอกเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหมเเละเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม โดยในทุกๆบ้านมีการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมหลังเสร็จจากการทำนา โดยมีการปลูกหม่อนบริเวณข้างๆบ้านและทำโรงเรือนเลี้ยงไหมใต้ทุนบ้าน

กิจกรรมในชุมชน

– แวะชมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบทุกขั้นตอนกว่าจะเป็นผ้าไหมหนึ่งผืน

– สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านทดลองสาวไหมปั่นด้ายทอผ้าใต้ถุนเรือนของตนเอง

 

– ทดลองชิมเมนูอร่อยประจำถิ่นหนอนไหม หรือ ดักแด้คั่วสมุนไพร

 

– เที่ยวชมบ้านโบราณ เปลี่ยนชุดพื้นบ้าน นุ่งซิ่น นุ่งโสร่ง ตามวิถีขแมร์

– ชิมขนมพื้นเมือง ตดหมา รสชาติหวานมัน อร่อยจากพืชสมุนไพรสรรพคุณเป็นยาดี

– นั่งรถกระสวยอวกาศ หนึ่งเดียวในโลก ชมวิวท้องทุ่งนา สูดอากาศบริสุทธิ์

– ช็อปผ้าไหมลายเอกลักษณ์ท้องถิ่น ผ้าไหมหางกระรอก หรือ ผ้าซิ่นผ้าขาวม้า

– ร้องรำในกิจกรรม รำตรด การละเล่นพื้นบ้านอีสานโบราณที่สุดแสนม่วนชื่น

– นอนโฮมสเตย์ ดื่มด่ำวัฒนธรรมอีสานใต้ ครบครันทั้งเชิงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม